Změny zajistí komplexní a efektivní systém potírání nelegálního zaměstnávání a zvýšení efektivity veřejné správy,” uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michela Marksová. „ Pozitivní ekonomické efekty navrhovaných změn jsou neoddiskutovatelné a jejich potenciál může být v budoucnu výrazně vyšší,” dodala ministryně.

Začátkem roku 2012 přešly z Úřadu práce ČR na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) kompetence a povinnosti související s kontrolami v oblasti zaměstnanosti. Nedošlo již ale k převedení systemizovaných míst na SÚIP. Personální otázka byla řešena realizací projektu financovaného z prostředků OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“. Tento projekt byl zahájen v srpnu 2011, byl plánován jako dvouletý, ale v průběhu realizace byl prodloužen do konce roku 2015.

Kontroly v oblasti zaměstnanosti nelze do budoucna zajistit bez těchto zaměstnanců, jejichž činnost je v současné době hrazena z uvedeného projektu. Provádění kontrol v jednotlivých oblastech kontrolní působnosti SÚIP vyžaduje zcela rozdílné odborné a kvalifikační nároky, není tedy možné na tuto činnost převést inspektory specializující se na jiné oblasti v rámci SÚIP. Při převedení 263 systemizovaných pracovních míst, která jsou v současné systemizaci na dobu určitou, do trvalé struktury Státního úřadu inspekce práce, se nebude jednat o vytvoření zcela nových systemizovaných míst, neboť tato byla do doby zahájení realizace projektu součástí struktury Úřadu práce ČR. Dojde pouze k formálnímu naplnění jeho působnosti ke kontrolní činnosti v této oblasti, jež mu je svěřena zákonem o zaměstnanosti.

Současně bude převedeno 157 projektových míst, vytvořených v rámci stejného projektu, na systemizovaná pracovní místa v rámci Úřadu práce ČR. Pracovníci se v rámci projektu specializují na efektivní práci s uchazeči o zaměstnání, která spočívá ve vysoce intenzivním individuálním i skupinovém poradenstvím směřujícím k uplatnění na trhu práce. Jejich činnost má v praxi přínosy nejen ve snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných, ale také značné preventivní účinky v oblasti nelegální a nehlášené práce.

Vláda také schválila vytvoření 24 systemizovaných míst v rámci Úřadu práce ČR, na která budou převedeni zaměstnanci, kteří pracují v rámci projektu Call centrum ÚP ČR, a zajistí jeho udržitelnost na dalších 5 let. Během trvání projektu se podařilo zajistit poskytování telefonického a elektronického poradenství pro celé území České republiky. Rozsahem podávaných informací z oblasti zaměstnanosti, dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdravotním postižením i problematiky pěstounství se podařilo doplnit poskytování poradenství na všechny oblasti činností patřících do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze statistických údajů za první 4 měsíce letošního roku, ve kterých se na Call centrum obrátilo již 117 464 klientů, se dá predikovat, že už v pololetí 2015 bude dosaženo stejného počtu dotazů jako za celý rok 2014.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-