V důsledku posílení zákonné odpovědnosti uživatele za dodržování rovnosti pracovních a mzdových podmínek přiděleného zaměstnance se zaměstnancem kmenovým stanovil plán kontrol také vyšší počet kontrol u uživatelů. V případech, kdy u uživatele působí více agentur práce, byla kontrola provedena u všech těchto agentur práce. A naopak, na kontrolu jedné agentury práce navazují kontroly více jejích uživatelů. To vše má za cíl zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturních zaměstnanců nebyly horší, než jsou nebo by byly srovnatelné podmínky zaměstnanců uživatele. Oblastním inspektorátům práce byl stanoven základní počet kontrol agenturního zaměstnávání, který obsahoval minimální počet kontrol u agentur práce, u kterých dosud kontrola nebyla provedena, nebo byla provedena před více než před dvěma lety, a dále u agentur práce, které provádějí pouze vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele a naopak a které provádějí poradenskou a informační činnost.

Do předmětu kontrol je také zahrnuta kontrola plnění povinností vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR, a to zejména zasílání roční informace o činnosti agentury práce, povinnosti doložit v zákonné lhůtě doklad o sjednání pojištění proti úpadku agentury práce, informování o změnách názvu, sídla, osoby odpovědného zástupce apod. Za neplnění těchto povinností hrozí pokuty a v opakovaných případech odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. To může nastat i v případě závažného zjištění porušování pracovněprávních předpisů.

Kontroly agenturního zaměstnávání patří k obsahově i časově nejrozsáhlejším kontrolám vůbec, protože v případě, že se jedná o zprostředkování zaměstnání formou přidělování k výkonu práce k uživateli, týkají se i několika subjektů. Nadto se kromě počtů kontrol plánovaných pro každý oblastní inspektorát práce provádějí na základě aktuálního požadavku MPSV, Úřadu práce ČR apod. i mimořádné kontroly zaměřené specificky na vybrané povinnosti agentur práce. V letošním roce to byly mimořádné kontroly právě v souvislosti se změnami právních předpisů v roce 2017. Každý rok se garanti kontrol agenturního zaměstnávání setkávají na semináři, kde jsou projednány aktuální změny legislativy, zjištěné konkrétní případy, nové zkušenosti, návrhy na další zaměření kontrol atd. Nepředpokládáme, že do budoucna tyto kontroly, probíhající soustavně od roku 2007, budou jakkoliv omezeny, spíše naopak.

Zdroj: www.bozpinfo.ch