„Komparativní analýza konta pracovní doby a obdobných flexibilních způsobů rozvržení pracovní doby s vybranými evropskými úpravami“, kterou si SP ČR nechal zpracovat v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, představuje jakýsi vstupní materiál pro následné směřování podrobnějšího rozboru některých zahraničních modelů, zejména tzv. dlouhodobých kont pracovní doby a jejich případné využití při přípravě české právní úpravy.

Cílem analýzy bylo nalézt a popsat stejné či obdobné instituty českého konta pracovní doby v zahraničí. Šlo o obtížný úkol, jelikož institut konta pracovní doby má v zahraničí množství podob, a to i v rámci jednoho státu. I samotný pojem „konto“ může být zavádějící, protože se v zahraničních právních předpisech neobjevuje – jsou používány termíny jako banky, schémata a anualizace pracovní doby.

Tato analýza nepřináší ani nemůže přinést vyčerpávající popis všech možných podob, které konto pracovní doby v zahraničí má či může mít. Přináší ale základní přehled o tom, jak je ve vybraných státech konto pracovní doby zavedeno, jak funguje a jaké jsou jeho základní parametry (pozn. reflektuje období roku 2017).

Pro účely analýzy byly zkoumány stávající země EU a různé variace na český institut konta pracovní doby byly nalezeny v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Lucembursku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Slovensku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku.

Samotná analýza je rozdělena do jednotlivých oddílů, kdy se každý z oddílů komplexně věnuje jednomu státu – každý oddíl je pak členěn jednotně do stejných částí, které sledují nejdůležitější aspekty úpravy konta pracovní doby. Jsou to tyto:

  • způsob zavedení konta pracovní doby;
  • limity množství odpracovaných hodin;
  • rozvrhování práce v kontu pracovní doby;
  • praktické fungování konta pracovní doby
  • odměňování v kontu pracovní doby;
  • ostatní (v případě, kde jsou nějaká zvláštní ustanovení, podmínky, výjimky apod.);
  • závěr.

Aby jednotlivé právní úpravy mohly být vzájemně srovnávány, jako první a referenční byla stručně popsána právní úprava konta pracovní doby v České republice.

Součástí analýzy jsou i variantní náměty na úpravy současných kont pracovní doby a také doporučení, v jakých zemích hledat inspiraci pro tzv. dlouhodobá časová konta.

Kompletní znění analýzy je k dispozici zde.

-lhe-