Účast byla opět o něco vyšší než v uplynulém roce – celkem se akce zúčastnilo něco přes 300 osob, z velké části odborně způsobilých k plnění úkolů v prevenci rizik. Také obsazení přednášejícími bylo špičkové, jak je ostatně u této akce pravidlem. Účastníky zaujal i doprovodný program v podobě expozic dodavatelů produktů a řešení pro oblast BOZP. I těch se letos účastnil zatím nejvyšší počet. Odborným garantem a moderátorem konference byl Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP a předseda stálého výboru pro legislativu při tomto poradním orgánu vlády ČR.

Záštity

Po zahájení organizátory krátce účastníky pozdravila Mgr. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení bezpečnosti práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které konferenci udělilo záštitu. Po ní vystoupil Mgr. Pavel Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby vyřídil zdravici od hlavní hygieničky ČR Mgr. Evy Gottvaldové, která akci také udělila záštitu. Kromě toho obdržela konference záštitu také od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Legislativní novinky

Po úvodních pozdravech se ujal slova Robert Křepinský a seznámil s legislativními novinkami jak za uplynulé období, tak s výhledem na změny v nejbližší budoucnosti. Zastavil se především u rok staré novely úpravy pracovnělékařských služeb, s níž se sice, jak se ukazuje, poměrně dobře srovnaly OZO v prevenci rizik, ale už méně poskytovatelé pracovnělékařských služeb. Z dalších novinek je nejvýznamnější informace, že se chystá nová úprava vyhrazených technických zařízení. Vládě bude v nejbližší době předložen návrh zcela nového zákona a napsané jsou také návrhy prováděcích předpisů ke všem typům zařízení. V zákoníku práce dojde k drobné úpravě § 104, a dále se změní výše částek, které se týkají pracovních úrazů nebo nemocí z povolání s následkem smrti.

Chemické látky a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na jednu novinku z uplynulé doby se v další přednášce blíže zaměřil Mgr. Pavel Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví ČR, který promluvil o novelách nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a to jak proběhlých, tak těch, které se očekávají v blízké budoucnosti. Zpřísnění hygienických limitů současnými novelami se dotkne několika tisíc zaměstnanců. Mgr. Fošum se dále v souvislosti s nakládáním s chemickými látkami zmínil o nedávno vydané vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 61/2018 Sb., která jistým způsobem vytyčuje odlišnou linii, než je ta stanovená v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

PLS po roce od novely

Po dopolední přestávce vystoupila MUDr. Dana Kuklová, CSc., která shrnula zkušenosti s poslední velkou novelou úpravy pracovnělékařských služeb jak v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tak v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. Odborné veřejnosti zůstávají stále ještě nejasné pracovněprávní návaznosti některých posudkových závěrů.

Kategorizace prací a nemoci z povolání

Poslední přednáška dopoledního programu patřila kategorizaci prací, kterou MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, pojednal v souvislosti s nemocemi z povolání hlášenými v ČR za rok 2017. Na srovnání dat o dvou zátěžových faktorech – hluku a vibracích a datech o nemocech z povolání způsobovaných těmito dvěma faktory předvedl, jako jsou některé rizikové faktory dobře měřitelné a je před nimi relativně snadná ochrana, zatímco jiné před jinými prakticky neexistuje ochrana a práce v prostředích s jejich výskytem poškozuje pracovníky prakticky za všech okolností.

Partnerský blok

Po obědové pauze následoval krátký blok vylosování soutěží organizovaných partnery konference, jejichž výstava se konala v předsálí konferenčních prostor. Na místě probíhalo 8 partnerských soutěží o hodnotné ceny, z nichž většina měla souvislost s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nemoci z povolání z pohledu advokacie

Po této krátké “rozcvičce” následovala část věnovaná poškozením zdraví z práce z hlediska práva. Nejdříve advokát JUDr. Martin Mikyska provedl procesem od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení. Zde se po důvodech pro počáteční podnět (oznámení podezření) zastavil zejména u období, kdy hygienická služba zkoumá prostředí, kde postižený pracoval, z hlediska možnosti vzniku dané nemoci z povolání, což může trvat i velmi dlouho. JUDr. Mikyska doporučil pokusit se v tomto období raději přeřadit pracovníka na práci, kde se dané příčinné riziko nevyskytuje, než jej nechat jen tak vyčkávat doma na nejistý výsledek uznání či neuznání nemoci.

Úrazy pohledem pojišťovny

JUDr. Irena Machátová, hlavní metodička centra odpovědností za pracovní úrazy v pojišťovně Kooperativa a.s., se podívala na problematiku zákonného pojištění zaměstnavatelů a odškodňování pracovních úrazů a snažila se rozvést body, které jsou úrazové pojišťovně nejčastěji vytýkány, což jsou především nesplnění požadavku na 100% zproštění zaměstnavatele a pak některé nároky v souvislosti s léčením následků úrazu či ztížením společenského uplatnění.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Poslední přednáškou konferenčního dne byly techničtěji zaměřené Kontroly požárně bezpečnostních zařízení, kde plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, představila oblast hojně diskutovanou v souvislosti s nedávno zavedeným požadavkem na odbornou způsobilost pro osoby provádějící kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Přiblížila ale i systém požární prevence v ČR a některé vyhlídky v oblasti požární ochrany do budoucna, jako například přípravu nového zákona o požární ochraně, což ale bude spíše otázkou střednědobého horizontu. Filosofií tohoto předpisu, na který se zatím provádějí předběžné průzkumy, je nikoliv zpřísňování, ale přenesení odpovědnosti na provozovatele.

I čtvrtý ročník konference skončil úspěchem. Konference si našla pevné místo mezi jinými setkáními odborné veřejnosti v rámci BOZP v České republice, někteří účastníci hovoří o Národním fóru BOZP, jiní o živoucí tradici. Rozměry, do nichž za dosavadní 4 roky konference narostla, však zároveň organizátory přivádí k zamyšlení, jak do budoucna koncipovat další ročníky, aby si z ní každý z účastníků – i přes rozdílné preference, s nimiž je u tak různorodého publika třeba počítat – i nadále odnášel co nejvíce obohacujících zážitků. Organizátoři proto děkují za již došlé reakce a tipy, zároveň budou rádi za další. Ty je možno zasílat například na BOZPprofi@BOZPprofi.cz. Příští, již půlkulatý ročník, je naplánován na 18. listopadu 2019 a vy její přípravy můžete sledovat na této stránce.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

-lhe-