Komise dlouhodobě usiluje o zvýšení účasti žen na trhu práce. Cíl celkové zaměstnanosti stanovený ve strategii Evropa 2020 se nedaří plnit, zejména proto, že zaměstnanost žen dosáhla jen 63,7 % a od roku 2008 se jí nepodařilo zásadně zvýšit. Jednání o směrnici o mateřské dovolené se nepodařila odblokovat, a tak byla ve smyslu návrhu REFIT z roku 2014 z legislativního procesu stažena.

Komisařka Věra Jourová proto přichází s novým a komplexním návrhem opatření ve formě tzv. cestovní mapy, která reagují na výzvy v oblasti slaďování profesního a soukromého života pracujících rodičů. Jde tedy v principu o větší zapojení žen do pracovního procesu a mužů do péče o rodinu a děti. Cestovní mapa vychází ze stávajícího legislativního rámce a cílem je vytvořit komplexní rámec zahrnující legislativní i nelegislativní návrhy. Právním základem by měly být články 157(3) a 153(2) Smlouvy o fungování EU a proto do hry vstoupí podle článku 155 i evropští sociální partneři. Cestovní mapa se zabývá otázkou subsidiarity a aktivity na unijní úrovni odůvodňuje rizikem nejednotného přístupu jednotlivých členských států, který vedl k omezení ekonomické a sociální konvergence na jednotném trhu.

Komise zmiňuje i dopady návrhů na zaměstnavatele, zejména malé a střední podniky, které by měly být minimalizovány. Na druhé straně apeluje na podniky, aby vzaly na vědomí přínosy, které návrhy přinesou. Jde především o snížení absence, zvýšení produktivity a větší dostupnost a využití kvalifikované pracovní síly.

pdfCestovní mapa83.86 KB (AJ)

pdfNavrhovaná legislativní a nelegislativní opatření445.55 KB

 

-lhe-