Sociální dialog

Kdo hradí náklady za školení řidičů z povolání?

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Kdo hradí náklady za školení řidičů z povolání?

Pracuji jako řidič z povolání, jsem zaměstnancem firmy. Potřebuji absolvovat povinné školení řidičů. Je zaměstnavatel povinen mi toto školení zařídit, nebo si toto musím absolvovat na vlastní náklady sám?

Odpověď:

Podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb.. o silniční dopravě je

„Tuzemský dopravce je povinen

c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu,“.

Tuzemským dopravcem se rozumí zaměstnavatel řidiče z povolání.

Zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, který ve svém § 46 mimo jiné stanoví, kdo je povinen se účastnit pravidelného školení řidičů a ve svém odst. 4 také, že

„(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu6a).“

Zvláštním právním předpisem se v tomto případě rozumí zákoník práce, resp. jeho ustanovení § 230, které stanoví, že

„Prohlubování kvalifikace

(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.“

Ze shora uvedeného vyplývá, že pokud je fyzická osoba zaměstnancem, který vykonává podle pracovní smlouvy druh práce řidič, je zaměstnavatel povinen zajistit na své náklady účast takového zaměstnance na pravidelných školeních, která představují prohlubování kvalifikace takového zaměstnance.

Jiná situace by vznikla pouze v případě, že by se u zaměstnance jednalo o získání kvalifikace, tj. např. získání řidičského oprávnění, které zaměstnanec dosud neměl.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?