Jedná se zejména o chybné odkazy na neplatné právní předpisy v pracovních smlouvách, nesplnění informačních povinností a opakovaného uzavírání pracovních smluv na dobu určitou,“ řekla Mgr. Anna Slívová z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj na fóru personalistů Olomouckého kraje.

To uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR  (SP ČR) 25. ledna letošního roku pro personalisty firem ze Zlínského kraje. Akce byla zorganizována po kladných ohlasech zaměstnavatelů a podnikatelů z Olomouckého kraje, kteří na fóru personalistů, tematicky věnovanému ochraně pracovních podmínek a pracovních vztahů, rozebírali podobné otázky. „Fóra se zúčastnili téměř tři desítky zástupců podniků. Budeme se snažit pořádat taková setkávání odborníků a personálních manažerů pravidelně, a zaměřit je na problematiku, která personalisty zajímá “, řekla Jana Mikulčíková, regionální manažerka SP ČR pro Zlínský a Olomoucký kraj.

V souvislosti se skončením pracovního poměru evidují jihomoravští inspektoři nejvíce prohřešků kvůli nevydávání potvrzení o zaměstnání, nevyplácení odstupného, nevyplácení nevyčerpané poměrné časti dovolené a kvůli neplatnému ukončení pracovního poměru.

V odměňování zaměstnanců se zaměstnavatelé nejvíce dopouštějí prohřešku kvůli nevyplacení mzdy v termínu splatnosti, neposkytování nejnižší úrovně zaručené mzdy, kvůli nerovnému zacházení ve mzdové oblasti, nevyplácení náhrad mzdy nebo platu (cestovní náhrady, dovolená, DPN …), nařizování práce přesčas tam, kde k tomu není právní důvod, překračování zákonného limitu nařízené práce přesčas a překračování povoleného rozsahu práce přesčas, neposkytování příplatků ke mzdě, nevydávání dokladů o jednotlivých složkách a srážky ze mzdy.

Podle Slívové zaměstnavatelé porušují Zákoník práce i tehdy, když chybně rozvrhují pracovní dobu, začátek a konec pracovní směny a nedodržují limit nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. Nedostatky inspektoráty práce evidují také kvůli chybějící nebo je špatné evidenci pracovní doby, nebo chybějícím zdravotním prohlídkám y u zaměstnanců.

Jak dále Mgr. Slívová uvedla, v roce 2010 bylo podáno celkem 1048 podnětů ke kontrole dodržování pracovně právních předpisů zaměstnavateli, z nichž spadalo do oblasti pracovních vztahů a podmínek 978 podání a do oblasti BOZP 68 podání. „Statistika inspektorátu práce ukazuje, že polovina podnětů byla oprávněná, 36 procent podnětů ke kontrole bylo částečně oprávněných a pouhých 14 procent bylo neopodstatněných. Proběhlo také 43 koordinovaných kontrol, z toho 33 kontrol z rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí“, dokreslila loňskou praxi Mgr. Slívová.

I v letošním roce se činnost Oblastního inspektorátu zaměří na koordinované kontroly, a to ve spolupráci s úřady práce a okresními správami sociálního zabezpečení. Cílem společných kontrol je trvale snížit počet porušování pracovněprávních předpisů v oblastech, které dlouhodobě hodnotí jako časté a společensky nepřijatelné, tedy vznik, změna, skončení pracovního poměru, výkon zastřené závislé práce, odměňování a pracovní doba. „V letošním roce se, stejně jako loni, zaměří kontroly inspektorátu práce na oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na oblast stavebnictví, agenturního zaměstnávání, maloobchodu, služeb a cestovního ruchu a na poskytovatele zdravotnických služeb“, uvedla Anna Slívová.

Orgány sociálního zabezpečení se zaměření na zajištění plnění ohlašovacích povinností zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávaným osobám, posouzení uzavřených pracovních vztahů a prováděných pracovních činností pro účast zaměstnanců na pojištění a zamezení případného zneužívání dávkového systému.

Kontroloři z úřadů práce se zaměří na omezení výkonu tzv. nedeklarované práce, omezení zneužívání sociálních dávek, zlepšení plnění ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů, zvýšení příjmů z odvodů pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

-dvik-