Poprvé se zástupci odvětvových a odborových svazů sešli v lednu 2014, kdy se rozběhl společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů s názvem Regiony v centru dění. „Nápad na její založení vnikl u pracovníků Svazu průmyslu a dopravy ČR, především JUDr. Jitky Hejdukové, Ing. Alice Sládkové a Ing. Ondřeje Gbelce“, říká Stanislav Sedláček, který platformu od počátku řídí a moderuje. Když se v roce 2015 připravoval projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu, jednání konzultantů za odvětvové a odborové svazy v něm nemohla chybět.

Platforma BIDI funguje už osmým rokem. V jejím personálním složení došlo v průběhu let k několika změnám, ale její jádro zůstává stejné. „Většina odvětvových a odborových svazů i jejich zástupců pracuje v týmu od začátku. Tvoříme pracovitý tým a starat se o jeho fungování je pro mne radost“, dodává k tomu Stanislav Sedláček. Což svědčí o smysluplnosti a významu této aktivity.

Jak platforma BIDI funguje

Tým konzultantů odvětvových a odborových svazů si hned od počátku nastavil jasná pravidla. Schází se od svého založení vždy první čtvrtek v měsíci. V minulosti se tým potkával v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale s nástupem pandemie se jednání přesunula do online prostoru. Zprvu panovaly obavy, zda bude možné jednání udržet v kvalitě, na kterou byli všichni zvyklí. Ale nová forma setkávání se osvědčila a umožnila tak jednání i v době, kdy někomu hrozila časové kolize.

Projednávaná témata vycházejí z praxe sociálního dialogu a odrážejí aktuální témata týkající se legislativních, ekonomických či sociálních změn, které neustále ovlivňují podnikatelské prostředí a dialog sociálních partnerů. V poslední době rezonují témata, která souvisí s aktuální situací, tj. témata z oblasti bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci, dopady pandemie covid-19 na odvětví a firmy nebo kurzarbeit. Stálicí je také zákoník práce, kolektivní vyjednávání či otázka minimální mzdy.

Platformu velmi dobře a zkušeně vede již osm let pan Stanislav Sedláček. Obratně moderuje diskusi a díky svým bohatým zkušenostem z praxe v textilním průmyslu se aktivně zapojuje do diskusí. „Moje zkušenost jednoznačně potvrzuje, že pokud platformu vede člověk se zkušenostmi z praxe, je výhoda obrovská, ale pouze to by nestačilo. Dalším předpokladem je přístup k aktuálním informacím ze života firem a ze sociálního dialogu ve firmách a na úrovni odvětví“, doplňuje S. Sedláček.

Jak probíhá organizace jednání? Konzultanti obdrží pozvánku s programem a písemné materiály předem, aby měli dostatek času se na jednání připravit a diskutovanou problematiku probrat s firmami z oboru. Hlavní témata na jednáních prezentují odborní zaměstnanců ze Svazu průmyslu nebo externí odborníci na danou problematiku. Po základním projednání tématu je na každém jednání zadán úkol, ke kterému konzultanti za odvětvové a odborové svazy zpracovávají písemná vyjádření. Následně je vždy prvním bodem každého diskusního jednání projednání vyjádření k úkolu. Na setkáních platformy jsou vždy řešeny i aktuální informace z legislativní oblasti týkající se sociálního dialogu, které prezentují zástupkyně Sekce zaměstnavatelské SP ČR.

Jednání přináší výhody oběma stranám

Vzájemná diskuse konzultantů přispívá k formulování názorů obou stran bipartitního dialogu. Díky těmto setkáním si mohou navzájem vyměnit zkušeností. Jeden z konzultantů v rámci evaluace platformy BIDI uvádí, že „jednání k daným tématům jsou užitečná hlavně z toho důvodu, že je máme možnost slyšet, projednávat a posuzovat z obou pohledů sociálních partnerů“. Pan Sedláček dodává: „Cílem diskusí není dosahovat shody, natož o ní hlasovat, cílem je ta cesta k získání mnohdy různorodých, odlišných názorů a záznam názorů na té cestě vyslovených do zápisu z jednání pro další využití všech zúčastněných“.

V rámci jednání týmu BIDI dochází k výměně informaci mezi odvětvovými a odborovými svazy a třetími subjekty zúčastněných v tématech nebo získání zpětné vazby pro činnost vrcholové podnikatelské a odborové reprezentace. Zároveň členové platformy oceňují šanci získat aktuální informace z legislativní oblasti. Další z konzultantů to komentuje: „Velice oceňuji aktuální informace od zaměstnanců SP – Sekce zaměstnavatelské. Velmi oceňuji jejich poznatky, zkušenosti a možnost diskuse nad danými tématy“.

Pro dialog sociálních partnerů na odvětvové úrovni je tedy podstatné mít možnost neomezené diskuse, moci se svobodně vyjádřit k tématu, respektovat odlišný názor a zároveň být respektován v opačném případě. To v případě fungování naší platformy BIDI platí a doufáme, že tuto aktivitu budeme realizovat i v dalších letech. 

-lhe-