Projekt s názvem „Sociální dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a příjemcem dotace se stal právě Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů. Hlavním cílem aktivit projektu je dosáhnout shody všech aktérů trhu práce nad řešením existujících problémů a tato řešení popsat v sektorových dohodách. Uzavřena bude celkem jedna národní dohoda, šest sektorových dohod, zahrnujících řešení problematiky vybraných odvětví a třináct regionálních sektorových dohod, které se budou věnovat disproporcím na trhu práce v jednotlivých regionech. Partnery sektorových dohod budou jak sociální partneři, tak i zástupci krajských samospráv a státní správy.

Konferenci zahájil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, Zdeněk Liška: „Cílem projektu, jehož realizaci jsme již zahájili, je zajistit posun v systému celoživotního učení a zlepšit tak nepříznivou situaci na trhu práce, kdy si zaměstnavatelé stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a na druhé straně máme vysokou míru nezaměstnanosti, a to vše za účasti sociálních partnerů a klíčových aktérů trhu práce. Věřím, že se současnou vládou se nám konečně podaří nastavit hospodářskou politiku země tak, aby vše fungovalo tak, jak má.”

Michael Tauš představil Českomoravskou konfederaci odborových svazů, její strukturu a aktuální téma kolektivního vyjednávání. Přiblížil také neoddělitelnou roli odborů v projektu Sektorové dohody. „ČMKOS a jeho členové udělají vše pro to, aby sociální dialog, kterému se již dlouho věnujeme, úspěšně pokračoval, sektorové dohody byly uzavřeny a jejich prostřednictvím bylo dosaženo vyrovnané situace na trhu práce.”

Úřad práce ČR na konferenci reprezentovala Věra Kolmerová. „Jsem ráda, že projekt navazuje na úspěšnou činnost sektorových rad ve dvou rozsáhlých projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací a dále propojuje svět vzdělavatelů, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tímto se obě tyto soustavy posouvají na vyšší úroveň sociálního dialogu. My jako Úřad práce jsme velmi rádi, že jsme v tomto projektu aktivním hráčem a můžeme slíbit, že svým přístupem a svými činnostmi budeme přispívat ke zkvalitnění trhu práce. Bohužel Úřad práce není všemocný, a proto vítáme aktivní spolupráci všech partnerů a věříme v úspěšnou realizaci sektorových dohod,” uvedla.

Asociaci krajů České republiky zastupoval náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast školství, Václav Sloup. „Nejdůležitější je, aby byly potřeby zaměstnavatelů, škol a dalších aktérů trhu práce skutečně realizovány a nezůstaly jen na papíře. To se již vede například díky uzavřené a realizované Sektorové dohodě pro obor keramika v Karlovarském kraji a já věřím, že se to povede i v tomto projektu,” řekl.

Poté se již slova ujala hlavní manažerka projektu Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a představila konkrétní cíle a aktivity. „Sektorová dohoda je společensko-politická úmluva, je právně nevymahatelná a její smysl jsme si ověřili v pilotním ověřování sektorových dohod v rámci již ukončené veřejné zakázky Národní soustava povolání. S velkým úspěchem byly uzavřeny a následně realizovány sektorové dohody v oborech strojírenství, potravinářství, keramiky, dopravy, bezpečnostních služeb, vyhrazených zařízení a fitness. Věříme, že na tento úspěch navážeme a opět využijeme tento jedinečný moderní nástroj, který vyjadřuje vůli všech zúčastněných podílet se na řešení problémů, o kterých všichni dlouhou dobu víme, mluvíme, ale přesto dosud řešeny nebyly,” řekla.

Bohumil Mužík se věnoval národní dohodě a sektorovým dohodám. „Naším cílem je dosáhnout situace, v níž bude platit, že na trhu práce je k dispozici dostatek lidí s potřebnou kvalifikací, tj. s odpovídajícími kompetencemi, kvalitně připraveni a v potřebných počtech a struktuře,” shrnul hlavní úkol. Sektorové dohody se budou věnovat prioritním tématům a budou zahrnovat návrhy konkrétních opatření k řešení bariér rozvoje lidských zdrojů, jimiž jsou například změny legislativního prostředí, vytvoření podmínek rozvoje sektoru nebo definice opatření vedoucích ke změně postoje státních orgánů, včetně dohody nad možnostmi jejich řešení v rámci fungování sektoru.

Úkolem projektu, který navazuje na již vytvořené základy v podobě Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, je také inventura a revize již vytvořených jednotek práce. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je totiž zásadní, aby se oblast rozvoje lidských zdrojů obsahově shodovala s požadavky trhu práce. Široká akceptace popisů povolání včetně kvalifikačních požadavků je jedním ze způsobů, jak ovlivnit instituce v oblasti vzdělávání k přizpůsobování obsahu vzdělávání a odstraňování disproporcí na trhu práce. Tato aktivita tedy sociálním partnerům umožní ovlivňovat podobu Národní soustavy povolání, aby lépe reflektovala aktuální stav trhu práce, a aby byla akceptovatelná pro využití v personálních procesech ve firmách i v komunikaci s Úřadem práce a dalšími orgány působícími v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů.

Regionální sektorové dohody přiblížil Bohumil Ullmann. „Regionální sektorová dohoda pro nás představuje příspěvek do mozaiky kroků, jejichž prostřednictvím chceme snížit disparitu mezi poptávkou a nabídkou pracovní síly,” zmínil. Nejdříve budou v regionech shromážděny analýzy a provedeny rešerše a poté bude veden sociální dialog, který vyústí v určení témat a uzavření regionálních sektorových dohod.

Věra Vrchotová ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. informovala účastníky o Sektorové dohodě pro obor strojírenství v Jihočeském kraji, kterou spolu se svou Sektorovou radou pro strojírenství velmi úspěšně realizovala. „Ze začátku to vypadalo, že budeme mít problém přesvědčit firmy k tomu, aby se přihlásily k realizaci akčního plánu, např. k podpoře škol, nakonec se ale sektorová dohoda stala velmi prestižní záležitostí a zaměstnavatelé se sami hlásili, že by se na ní chtěli podílet. Za svou si ji vzal i jihočeský hejtman Jiří Zimola, za což mu patří poděkování,” sdělila.

Na ni navázal Miloslav Hambálek, personální ředitel firmy LAUFEN CZ s.r.o. a předseda Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů a představil Sektorovou dohodu pro obor keramika, díky níž se podařilo zachránit tradiční obory vzdělání v této oblasti a navázat velmi dobrou spolupráci zaměstnavatelů a škol v Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. „Naše situace je o to složitější, že jsme tzv. menšinová část českého průmyslu. Proto jsme vítali, že vznikl nástroj, který pomáhá udržet odborné školství v našem oboru a zajistit tak kvalifikované zaměstnance pro naše společnosti,” uvedl M. Hambálek.

Řadu prezentací uzavřel Stanislav Musil z Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů České republiky s vysvětlením cílů Sektorové dohody v oblasti potravinářství, obor zpracování obilí a mouky. „V rámci realizace sektorové dohody se nám mimo jiné podařilo natočit film O řemesle s láskou, který vysílala i Česká televize,” informoval předseda Sektorové rady pro potravinářství a krmivářství. Musil. Pomocí sektorové dohody se daří udržet tato tradiční česká řemesla při životě.uzavřela zajímavá diskuse mezi účastníky. Projekt sektorových dohod tedy vstupuje v život a sociální dialog všech partnerů byl úspěšně zahájen.

Více informací naleznete na: www.spcr.cz

Prezentace z konference

Kontakty

Kristýna Bendíková
SP ČR
Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 773 273 784
E-mail: kbendikova@spcr.cz