Daňové subjekty a jejich zástupci, kteří mají zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, budou muset všechna formulářová podání činit pouze elektronicky. Jedná se o podání, která je daňový subjekt povinen činit prostřednictvím tiskopisu vydaného Ministerstvem financí, jako je přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňová přiznání či dodatečná daňová přiznání a podobně,” vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Toto opatření podle ní směřuje k zefektivnění zpracování daňových přiznání a dalších formulářových podání, ke snadnějšímu evidování daňových povinností a k efektivnějšímu zaznamenávání údajů daňových subjektů do daňové informační schránky.

Pokud daňový subjekt, respektive zástupce toto podání neučiní elektronicky, vzniká mu povinnost uhradit pokutu dva tisíce korun. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, vzniká mu povinnost uhradit pokutu až do výše padesát tisíc korun,” dodává Petra Petlachová.

Za zadržený odpočet dostanou firmy úroky

Tato změna není jediná. S účinností od 1. ledna 2015 bude do daňového řádu vložen nový institut – úrok z daňového odpočtu. Pokud postup k odstranění pochybností o podaném daňovém přiznání bude trvat déle než pět měsíců ode dne jeho zahájení a z tohoto daňového přiznání bude vyplývat daňový odpočet (nadměrný odpočet na dani z přidané hodnoty), bude daňovému subjektu náležet úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně.

Tedy z částky, kterou správce daně vyměří platebním výměrem. Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

V praxi se jedná o případy, kdy je správcem daně nepřiměřeně dlouhou dobu zadržováno vrácení nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty v důsledku dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností,” vysvětluje Petra Petlachová.

Od ledna 2015 již také nebude možné podat odvolání proti rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní. Jedná se o jedno z opatření pro účinnější boj s daňovými úniky.

V současné době mohou firmy nebo správce daně požádat nadřízeného správce daně o přesunutí správy daní dané firmy či podnikatele k jinému finančnímu úřadu. A to v případech, kdy je to účelné nebo když správa daně vyžaduje mimořádné odborné znalosti. Zjednodušeně řečeno jde o změnu místní příslušnosti daňového subjektu, které stát využívá především tehdy, pokud chtěl vyšetřovat podezření ze závažných daňových deliktů.

Vzhledem k tomu, že v současné době má odvolání proti rozhodnutí o delegaci odkladný účinek, tzn. že k samotné delegaci dojde až po nabytí právní moci rozhodnutí o delegaci, tedy buď po marném uplynutí lhůty pro odvolání, nebo doručením rozhodnutí o odvolání, měly firmy dosud v mnoha případech čas „zamést stopy” a daňové delikty se jim mnohem obtížněji prokazovaly. Nově bude celý proces delegace rychlejší. Daňový subjekt však i nadále bude moct podat žalobu ke správnímu soudu.

Za firmu už nemusí jednat více osob

Ke změně dochází rovněž v oblasti vymezení fyzických osob, které mohou jednat jménem právnické osoby před správcem daně. Do 31. prosince 2014 v případě, kdy podle zápisu v obchodním rejstříku bylo vyžadováno jednání více osob současně, bylo povinností, aby tyto osoby jednaly i před správcem daně společně.

Od 1. ledna 2015 může i v tomto případě jednat před správcem daně kterákoli osoba, která je členem statutárního orgánu, byť je vyžadováno společné jednání více osob. Touto změnou tedy dojde v souladu s požadavky praxe ke zjednodušení jednání těchto právnických osob se správcem daně.

Novela daňového řádu upravuje také zvláštní sankci pro případ nesplnění registrační, ohlašovací či jiné oznamovací povinnosti, případně záznamní či jiné evidenční povinnosti. Tím dochází k odstranění praktických problémů, s nimiž se při aplikaci sankcí za neplnění povinností tohoto typu doposud správce daně potýkal.

Novela daňového řádu zakotvuje možnost prominutí příslušenství daně, ale i penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, na základě žádosti firmy či podnikatele.

Pozor na stará čísla finančních úřadů

U platby daní by si měli podnikatelé a firmy od příštího roku dávat pozor, aby neposlali peníze na některý ze zrušených účtů finančních úřadů. Pokud to neohlídají, hrozí jim sankce z prodlení.

Částka platby bude totiž vrácena zpět, protože k 31. prosinci 2014 skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty,” upozorňuje Petra Petlachová.

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i správné matrikové části účtů (číslo bankovního účtu za pomlčkou), naleznete na internetových stránkách finanční správy , v sekci „Daně a pojistné”, „Placení daní”.

Podnikatelé by si měli zkontrolovat, zda platí své daňové povinnosti a jiné platby na správný účet místně příslušného finančního úřadu. Někteří podnikatelé mají zrušená čísla bankovních účtů zavedená v účetním softwaru a ze setrvačnosti stále posílají platby na zrušené účty,” uzavírá Petra Petlachová.

Souhlasíte se zavedením institutu úroku z daňového odpočtu?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-