První průmyslovou revolucí bylo zavádění mechanických parních strojů. Po ní přišla masová produkce založená na využívání elektrické energie. Jako třetí v pořadí přišla elektronická revoluce využívající roboty a další prvky průmyslové automatizace. V případě Průmyslu 4.0 se už jedná o propojení zařízení a datových toků ve firmě i mimo ni do jednotného digitálního celku.

PRŮMYSL 4.0 ZÁSADNĚ ZLEPŠUJE PODNIKOVÉ PROCESY

Průmysl 4.0 sjednocuje fyzické, informační i datové komponenty nejen samotného výrobního prostředí. Propojuje chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku. V něm spolu vzájemně komunikují podél celého hodnototvorného procesu. Plně digitalizovaný automatizovaný systém přináší zásadní zlepšení všech podnikových procesů – od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu, včetně návrhu a realizace inovačních aktivit.

V centru konceptu Průmysl 4.0 je takzvaná “Chytrá továrna”. Chytré továrny jsou klíčovým prvkem přechodu k digitalizovanému a automatizovanému podnikání. Umí autonomně řídit a zároveň zefektivnit kompletní výrobní proces. V chytrých továrnách spolu přirozeně komunikují lidé, stroje a zdroje.

PRŮMYSL 4.0 V ČESKU SE ORIENTUJE NA ZÁKAZNÍKA A CHYTRÝ PRODUKT

České pojetí konceptu “Průmysl 4.0″ je širší. Nejde pouze o Chytrou továrnu, ale o digitální prostředí, do kterého se česká firma postupně transformuje. České pojetí se orientuje více na zákazníka a chytrý produkt či službu. Klíčovými aspekty českého přístupu jsou:

  • Nový stupeň interakce mezi všemi účastníky, prvky a zdroji, které se podílejí na vytvoření výsledného produktu a služby a stejně tak na jeho optimálním a efektivním využívání.
  • Orientace na “Chytré produkty” schopné autonomně řídit vlastní výrobu a svůj životní cyklus.
  • Přizpůsobení produktu podle požadavků uživatele – v každém okamžiku výroby lze včlenit individuální zákaznické požadavky do konečné podoby výrobku.
  • Aktivní zapojení zaměstnanců do konfigurace Chytré továrny, to znamená převod zaměstnanců na kreativní aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
  • Vytvoření prostředí postaveného na službách. Umožňuje integraci podniku i dodavatelského a distribučního řetězce prostřednictvím rozhraní k poskytování specificky definovaných služeb.

Průmysl 4.0 převrací naruby chápání výroby a služeb. Služba je nadřazena výrobě, digitální předchází fyzickému. V tomto smyslu jde o revoluční přístup.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ ATRIBUTY PRŮMYSLU 4.0

  • 1. Interoperabilita – všechny části vstupující do hodnototvorného řetězce spolu komunikují, ať už se jedná o výstup z konstrukčních nebo projektových prací, inteligentní senzory, chytrá výrobní zařízení nebo systémy pro vzdálenou správu a údržbu.
  • 2. Virtualizace – jednotlivé prvky i celá zařízení lze ve virtuálním prostředí nasimulovat, a to nejen jejich fyzické parametry, ale i způsob řízení, uvádění do provozu nebo údržby, včetně nároků na zdroje lidské, materiálové a energetické.
  • 3. Decentralizace – umožňuje autonomní provoz jednotlivých dílčích firemních systémů, které je možné s ohledem na aktuální potřeby výroby operativně konfigurovat.
  • 4. Reálný čas – veškeré procesy, ať už kybernetické nebo fyzické se odehrávají v reálném čase.

 
Pro naplňování základních atributů Průmyslu 4.0 je nutné vytvořit odpovídající infrastrukturu jak vnitropodnikovou, tak i veřejnou pro bezpečný a spolehlivý provoz internetu věcí a práci s velkými daty. Zároveň je třeba efektivně využívat nejnovější výrobní technologie, jako jsou například aditivní výroba, robotická pracoviště vyznačující se vysokou dynamikou, jemnou haptikou, strojovým viděním a schopností bezpečně pracovat ve společném pracovním prostoru s lidmi nebo průběžné automatické sledování kvality produkce. Navíc je nutné začít používat algoritmy umělé inteligence založené například na strojovém učení a modelování veškerých vnitrofiremních procesů.
 
Zdroj: www.spcr.cz