Do té doby bylo často poměrně obtížné platnost dohody o provedení práce ukončit, pokud si to smluvní strany mezi sebou výslovně neujednaly. Samotný zákoník práce totiž jednostranné ukončení neupravoval. V tom byl rozdíl oproti zrušení dohody o pracovní činnosti, které bylo vždy v zákoně výslovně řešeno.

Společné ustanovení

Vzhledem k tomu, že se dohody o provedení práce standardně sjednávají na dobu neurčitou, upravuje novela zákoníku práce způsoby zrušení závazků z obou dohod stejným způsobem. A to ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Paragraf 77 odst. 4 zákoníku práce tedy bude znít následovně. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením – okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Zároveň platí, že pro zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí být provedeno písemnou formou, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Důvodem ukončení může být trest

Zaměstnavatel tak bude mít nově možnost okamžitě zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr tehdy, jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok.

Stejně může postupovat v případech, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šest měsíců.

Dalším důvodem je porušení povinnosti zaměstnancem vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Na druhou stranu zaměstnanec, pokud je to dohodnuto, může zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, jestliže podle lékařského posudku, který vydá lékař poskytující pracovně-lékařské služby, nemůže nadále bez rizika vážného ohrožení zdraví vykonávat dohodnutou práci, a zaměstnavatel mu do patnácti dnů nenabídne jinou, vhodnou práci.

Dalším důvodem může být skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci odměnu nebo náhradu odměny nebo jakoukoliv jejich část do patnácti dnů po uplynutí období splatnosti.

Odměny z dohody o provedení práce do poslední úpravy nepodléhaly exekučním srážkám, které byly nepřípustné. Exekutoři toto opatření obcházeli jiným druhem exekuce, například přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Od 1. září 2015 na základě novely občanského soudního řádu – zákona č. 164/2015 Sb. byl rozšířen okruh příjmů, z nichž se provádějí exekuční srážky. Odměna z dohody o provedení práce k nim patří.

Souhlasíte se změnami legislativy upravující dohody o provedení práce?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-