Orgány Státního úřadu inspekce práce uskutečnily v loňském roce na 36 tisíc kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce a zjistily 3170 nelegálně pracujících osob, 1394 občanů ČR, 295 občanů ze zemí EU a 1481 cizinců z tzv. třetích zemí. Z toho bylo 196 osob pracujících formou tzv. švarcsystému, za který uložily oblastní inspektoráty práce vloni zaměstnavatelům 17 pokut v celkové výši 6 845 000 korun a jednu pokutu pracovníkovi ve výši 3000 korun. Nejvyšší pokuta uložená zaměstnavateli za švarcsystém byla ve výši šest milionů korun.

Za společensky nejvíce škodlivé lze považovat případy, kdy by byl pracovněprávní vztah pro zaměstnance výhodnější, avšak zaměstnavatelem jsou přesto nuceni do obchodního vztahu. Společensky velmi závažný jev také představují případy cizinců, kteří formou švarcsystému obcházejí povinnost mít povolení k zaměstnání na území ČR.

Kontrola výkonu závislé práce zastřené obchodními vztahy bude i ve stávajícím roce součástí kontrol nelegálního zaměstnávání, nikoli však jejich prioritou. Problém nelegálního zaměstnávání tkví především v jiných formách výkonu nelegální práce, nejčastěji se jedná o práci zcela bez smluvního vztahu a dále o práci cizinců bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s tímto povolením.

Co se týče komplexního výkonu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, v průběhu uplynulého měsíce se v databázi zaevidovalo 1160 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 48 133 500 korun. Největší objem pokut spadá jako obvykle na úsek zákona o zaměstnanosti, kam spadá také kontrola nelegálního zaměstnávání.

Pracovněprávní vztahy a podmínky vykazují největší počet pokut, nikoli však nejvyšší objem. Na úseku bezpečnosti práce byly uděleny pokuty ve výši 6 080 000 korun.

Státního úřad inspekce práce zajišťuje rovněž kontroly na základě podnětů pracujících na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

V letošním lednu Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 951 podnětů ke kontrole. Nejvíce lidí se cítilo poškozeno v odměňování (423 podnětů). Co do četnosti následují podněty na úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (344 podnětů) a třetí příčku obsadily náhrady mezd a platů nebo výdajů spojených s výkonem práce (156 podnětů).

Zda se jedná o porušení předpisů, se mohou občané přijít poradit na jednotlivá pracoviště oblastních inspektorátů práce, která poskytují bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. S otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti se během ledna letošního roku na inspekci práce obrátilo celkem 5745 zájemců.

Inspekce práce se důrazně věnuje úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti. Letos v lednu zaevidoval úřad 3086 pracovních úrazů. V 87 případech si závažný pracovní úraz zaměstnance vyžádal hospitalizaci delší než 5 dní a ve čtyřech případech zraněný pracovník zemřel. Sedmdesát tři pracovních úrazů z celkového počtu evidovaných úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Pro závažnost úrazu museli být déle než 5 dní hospitalizováni 3 cizinci.

Prevenci bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V lednu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 133 projektových dokumentací staveb.

Jaký máte názor na rozsah nelegální práce v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.