Výzva programu, včetně formuláře pro podání žádosti, povinných příloh žádosti a dalších dokumentů je k dispozici na webových stránkách Fondu Vysočiny. Žádost o dotaci je možné podávat v termínu od 26. 04. 2021 do 23. 05. 2021. Termín realizace a uznatelnosti nákladů je stanoven od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (předpoklad podpisu v průběhu července 2021) do 31. 12. 2022.

V případě zájmu o konzultaci či o formální kontrolu žádosti se lze obracet Ivonu Hájkovou (tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz), případně na Lenku Matouškovou (tel.: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz).

Zdroj: www.kr-vysocina.cz/