Tuto sondu jsme zopakovali po 3 letech od předchozího šetření a naším cílem bylo porovnat a vyhodnotit změny, které se za tu dobu udály. Hloubkové rozhovory proběhly jako jedna z aktivit projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu (NORD II).

Koho jsme se ptali a co jsme se dozvěděli?

Hloubkové rozhovory o sociálním dialogu (SD) probíhaly od ledna 2022 do dubna 2022, celkem se jich účastnilo 22 respondentů z řad sociálních partnerů na národní, odvětvové a regionální úrovni Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů. Rozhovory vedla je expertka na evaluaci sociálního dialogu, paní Mgr. Miroslava Drahotová. Rozhovory se uskutečňovaly v období stále probíhající pandemie Covid-19, a proto jsme do nich zařadili i otázky na to, zda a jakým způsobem byl touto situací ovlivněn sociální dialog u nás.

Respondenti hloubkových rozhovorů

Národní úroveň
• Svaz průmyslu a dopravy ČR (poradkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu)
• ČMKOS (místopředseda)
Odvětvová úroveň
• Sdružení automobilového průmyslu 
• Svaz dopravy ČR
• Svaz chemického průmyslu
• Elektrotechnická asociace ČR 
• Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
• Odborový svaz KOVO
• Odborový svaz ECHO
• Odborový svaz dopravy
• Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
• Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
Regionální úroveň
• Regionální manažeři SP ČR
• Konzultanti regionálních aktivit pro cílovou skupinu ČMKOS

V názorech skupiny respondentů se odráželo aktuální prostředí (politické, ekonomické, aktuální stav na trhu práce) v České republice, i aktivity projektu NORD II, kterými v uplynulých třech letech respondenti prošli. Díky projektu NORD II se respondenti mohli zapojit do řady zajímavých aktivit (diskuzní fóra, jednání expertních týmů, jednání bipartitního dialogu aj.), poznat a posílit profesní a osobní vazby na různých úrovních sociálního dialgou i vzájemnou výměnu informací. Jejich názory rovněž vycházejí z osobní zkušenosti, kterou prostřednictvím svého zapojení do SD běžně vykonávají v rámci svých pracovních pozic. Zásadním způsobem sledované období ovlivnila pandemie Covid-19. Ze všech těchto úhlů pohledu byl pak respondenty hodnocen aktuální stav SD, jeho případné problémy, slabá i silná místa.

Z rozhovorů vyplynulo, že zjištěné informace o sociálním dialogu a jeho aktuálním průběhu se v řadě oblastí příliš neliší od těch z roku 2019, v některých otázkách došlo k pozitivním posunům. Respondenti změny přičítají ve velké míře realizaci aktivit prostřednictvím projektů z Operačního programu Zaměstnanost a rovněž aktuálnímu prostředí pro sociální dialog v ČR. 

Při porovnání výsledků hloubkových rozhovorů v roce 2022 a 2019 je třeba mít na paměti, že v současném období bylo třeba reagovat prostřednictvím sociálního dialogu na aktuální situaci (pandemie covid-19) a témata, která přicházejí a ovlivňují a mění společnost. Nejvýznamnější změnou celkově je postupné zkvalitnění a zintenzivnění spolupráce sociálních partnerů na všech úrovních a větší míra sdílení informací. Respondenti se nejvíce shodli na potřebě podpory oblasti vzdělávání a souvisejících témat.

V rozhovorech nebyly identifikovány problémy ve stavu propojenosti sociálního dialogu, naopak byly pozitivně hodnoceny stále lepší možnosti pro zpracování odborných stanovisek a analýz. Možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, diskuzních fór, jednání různých pracovních skupin, workshopů výrazně ovlivnil covid-19. Sociální dialog fungoval na všech úrovních v uplynulých dvou letech zejména prostřednictvím využívání online videokonferencí, což se ovšem ukázalo jako operativní a efektivní způsob jednání. Pozitivně je hodnocena možnost vzájemné výměny názorů na řešená témata a sdílení dobré praxe.

Na regionální úrovni jsou důležití konkrétní lidé, kteří se účastní SD, je nezbytná komunikace a udržování vzájemných kontaktů. Jde o dlouhodobé budování pozice jednotlivých aktérů. Problémy, náměty vyplývající ze zjištění v hloubkových rozhovorech v jednotlivých stanovených otázkách by měly být analyzovány, sledovány a případně zohledněny v rámci dalších realizovaných projektů či standardních aktivit na podporu a rozvoj SD zapojených institucí.

Konkrétní témata k diskusi

Zjištění v hloubkových rozhovorech dokumentují, jakým způsobem jsou témata aktuálně naplňována. Lze konstatovat, že třetí vlna hloubkových rozhovorů přinesla obdobná zjištění jako v předchozích hloubkových rozhovorech a byla potvrzena jejich relevantnost do budoucna. Vzhledem ke zkušenosti s pandemií covid-19 se ukázala nutnost v sociálním dialogu reagovat na aktuální situaci a témata, která se objeví a ovlivňují a mění společnost.

Velký důraz je téměř všemi respondenty kladen, co se týče problematiky, které by se měl soc. dialog věnovat, na oblast vzdělávání. Vzdělávání je dle jejich názoru nedílnou a klíčovou součástí témat SD. Zde je řada podtémat, z nichž řadou z nich se již nyní SD zabývá a je nutné i v budoucnu jim věnovat zvýšenou pozornost (např. kvalita a propagace odborného školství, spolupráce škol a firem, oblast BOZP, kompetence pro vedení SD).

Na základě zjištění a závěrů byla formulována dále uvedená doporučení:

  • Nadále využívat v dalším projektu osvědčený formát diskuzních fór, workshopů nad konkrétními tématy v sociálním dialogu.
  • Posilovat sdílení dobré praxe k šíření informací o výsledcích sociálního dialgu.
  • Využívat různé nástroje pro propagaci sodiálního dialogu (např. využití sociálních sítí, Youtube)
  • Flexibilně reagovat na nové situace a témata a zařazovat je do aktivit projektu (viz např. nutnost aktuálně reagovat na pandemii covid-19)
  • Věnovat zvýšenou pozornost široké problematice v oblasti vzdělávání.
  • Prohlubovat a posilovat spolupráci v regionech (personální kapacity, partnerský aktivní přístup).
  • Kontinuálně zajišťovat, posilovat a zlepšovat přenos a sdílení informací na všech úrovních soc.dialogu.

O hloubkových rozhovorech se více dočetete také aktuální v rubrice Rozhovor, kde jsme tentokrát zpovídali paní Miroslavu Drahotovou, expertku na evaluaci soc. dialogu

-lhe-