Sociální dialog

Fond pracovní doby a práce přesčas

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Fond pracovní doby a práce přesčas

Pracuji na 12ti hodinové směny - krátký a dlouhý týden. Podle čeho se plánuj, kolik za měsíc musím odpracovat směn? Mám problém se zaměstnavatelem. V měsíci březnu byl fond hodin 157,5 a já jsem odpracovala na základě dlouhého a krátkého týdnu 176 hodin. Správně mám nadpracováno 18,5 a ty mi zaměstnavatel nechce zaplatit. Prý žádný fond není, pokud mám nerovnoměrnou pracovní dobu.

Odpověď:

Platná právní úprava pojem fond pracovní doby nezná. Měsíčním fondem pracovní doby se obecně rozumí počet pracovních hodin připadajících na konkrétní kalendářní měsíc. Tento počet hodin se může zásadně lišit podle toho, jaká stanovená délka pracovní doby platí pro konkrétního zaměstnance a také podle toho, jak je pracovní doba rozvržena.

Podle § 34b odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci, který je u něho zaměstnán v pracovním poměru, přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (nikoliv měsíční pracovní doby).

㤠34b

(1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87)."

Stanovená týdenní pracovní doba je upravena v § 79 odst. 1 a 2 takto:

㤠79

Stanovená týdenní pracovní doba

(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,

c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně."

Pracovní dobu může zaměstnavatel rozvrhnout rovnoměrně nebo nerovnoměrně

Podle § 78 odst. 1 písm. l) zákoníku práce se rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozumí rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu.

Podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce se nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozumí rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Z dotazu vyplývá, že pracovní doba tazatelky je rozvržena nerovnoměrně (12 hodinové směny a krátký a dlouhý týden).

Ze shora uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je povinen rozvrhnout a přidělovat tazatelce práci tak, aby ve stanoveném vyrovnávacím období, které může činit od 2 do 26 týdnů (v případě, že je u zaměstnavatele uzavřena kolektivní smlouva, až 52 týdnů), činila týdenní pracovní doba v průměru za toto období stanovenou týdenní pracovní dobu. Např. při vyrovnávacím období 26 týdnů by měla rozvržená pracovní doba připadající na toto období činit počet hodin stanovené týdenní pracovní doby x 26. Teprve práce nad rámec takto rozvržené pracovní doby by byla prací přesčas.

Zaměstnavatel je podle § 84 zákoníku práce povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pro jednotlivé kalendářní měsíce tedy není stanoven žádný limit počtu pracovních hodin. Prací přesčas je až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Práce přesčas nesmí být zahrnuta v rozvržení pracovní doby, neboť by se podle § 93 odst. 1 zákoníku práce mělo jednat o mimořádný a nikoliv pravidelný výkon práce.

U nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je prací přesčas stejně jako u rovnoměrně rozvržené pracovní doby pouze výkon práce nad rámec rozvržené pracovní doby. Pokud zaměstnavatel přes shora uvedené zahrnuje do rozvržení pracovní doby i práci přesčas, měla by být v rozvržení pracovní doby, alespoň vyznačena.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?