Nejnovější statistiky Vězeňské služby ČR (VS ČR) potvrzují, že zaměstnávání odsouzených získává na oblibě. V tuto chvíli je v českých věznicích evidováno téměř 21 tisíc osob ve výkonu trestu, z čehož je 15 141 zaměstnatelných. Za odměnu pracuje 8,7 tisíc vězňů, z toho téměř 3000 pracuje pro potřeby VS ČR. Od konce roku 2015 je to nárůst o 2 599 pracujících vězňů, tedy o více než 40%. 

Formy zaměstnávání odsouzených
 • Mimo věznice v areálu patřící zaměstnavateli – možné pro vězně s volným pohybem, nebo pokud lze zřídit pracoviště s přítomností dozorce či střežená pracoviště.
 • Výstavba haly na pozemku hraničícího s pozemkem věznice (např. Světlá nad Sázavou).
 • Výstavba haly na pozemku věznice z prostředků investora (právo stavby na cizím pozemku).
 • Výstavba haly z prostředků vězeňské služby.
 • Výstavba financovaná z prostředků EU (např. Vinařice).
 • Výstavba střežených pracovišť mimo areál věznice.
 • Vnitřní pracoviště věznic (věznice je zaměstnavatel, funguje jako dodavatel).

Aktuálně je poptávka po zaměstnávání vězňů velmi vysoká a převyšuje možnosti, které má v oblasti zaměstnávání vězňů VS ČR k dispozici. Zejména se jedná o poptávku na zajištění práce mimo prostory věznic VS ČR, bohužel počet vězňů splňujících podmínky možného nasazení na pracoviště mimo věznice je omezený a v zásadě je ve většině věznic skoro vyčerpán.“, uvedl Jiří Štegl, koordinátor zaměstnávání odsouzených Generálního ředitelství VS ČR. Vzápětí dodává, že „se situace v každé věznici v čase mění a nové možnosti se mohou teoreticky znovu objevit“. Byť se může zdát zaměstnání vězně pro firmu zprvu komplikované, řešení lze najít. „Snažíme s každým zájemcem o zaměstnávání vězňů jeho poptávku do detailu probrat a daří se nám pak v některých případech nacházet řešení, které zaměstnávání umožní, byť to nebylo na začátku jednání patrné. Ať je to zadání práce na vnitřní pracoviště věznic, výstavba nových hal, rekonstrukce stávajících výrobních prostor, případně výkon práce v jiném než původně žádaném regionu ČR“, vysvětluje Štegl.

Odsouzení – manuální pracovníci

Firmy zaměstnávají odsouzené především na manuálně zaměřených pozicích, které jsou méně náročné na kvalifikaci. Jedná se například o kompletaci výrobků (kabeláže, elektro výrobky, automotive výrobky), balení propagačních materiálů, lepení obálek, výrobu palet a jednoduchých výrobků z oblasti sklářství nebo strojírenství. Pracovní činnost se orientuje hlavně na kovovýrobu, broušení, vrtání, sváření a další jednoduché dělnické práce. „Spolupracujeme celkem s 292 subjekty, přičemž máme uzavřeno celkem 387 smluv o zaměstnávání. Jsou i firmy, které spolupracují s více věznicemi“, prozradil Jiří Štegl.

Legislativní úprava

 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: § 28 stanovuje odsouzenému povinnost pracovat.
 • Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky: umožňuje provozovat hospodářskou činnost VS ČR za účelem zaměstnávání odsouzených osob.
 • Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody: stanovuje podmínky pro odměňování odsouzených osob ve výkonu trestu.
 • Pro práci vězňů platí Zákoník práce (vytváření podmínek pro práci, zabezpečení ochranných pracovních prostředků, zajištění odpovídajících hygienických podmínek, řádné údržba strojů, BOZP, požární ochrana, seznámení s bezpečnostními riziky, zaškolení).

Jak je to s odměňováním?

Výši odměny stanoví odsouzenému věznice a odvíjí se od množství a kvality odvedené práce. V pracovní odměně odsouzeného je zahrnuta základní složka odměny, odměna za práci přesčas, rizikové příplatky a ohodnocení pracovního výkonu. Výše základní složky pro 40 hodinový pracovní týden je stanovena podle kvalifikační náročnosti vykonávané práce do třech skupin:

1. Není potřebná odborná kvalifikace – 4500 Kč/měsíc;
2. Vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace – 6750 Kč/měsíc;
3. Jedná se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání – 9000 Kč/měsíc.

Zaměstnavatel hradí sociální a zdravotní pojištění, dovoz na pracoviště, náklady na dozorce, stravné, příplatky nebo odměny.

Výhody zaměstnávání odsouzených

S cílem předat potenciálním zaměstnavatelům co nejvíce informací o výhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu nebo o možnostech získávání dotací na propuštěné vězně zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR sérií workshopů na téma Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce.

Z diskusí na workshopech vyplynulo, že zaměstnavatelům přináší zaměstnávání vězňů výhody zejména v podobě nižších nákladů na pracovní sílu (odsouzení nemají nárok na dovolenou) nebo stabilní pracovní sílu ve firmě. Mezi hlavní přínosy patří i to, že mají firmy k dispozici tolik zaměstnanců najednou a nemusí je pracně hledat na volném trhu. Také neexistují žádné výpadky v práci – když jeden vězeň onemocní, lze ho nahradit jiným. Pokud je zaměstnavatel s prací odsouzeného spokojen, má možnost jej zaměstnat po skončení výkonu jeho trestu.

Ze společenského hlediska pomáhá zaměstnávání odsouzených jejich opětovném návratu do společnosti, odsouzení si vytváří pracovní návyky a pracovní dovednosti, které pomáhají jejich resocializaci. Zároveň se tím snižuje možnost recidivy. Vězni pracující za úplatu mohou platit náklady výkonu trestu ze svého výdělku a mohou uhradit škodu ze své trestné činnosti nebo své dluhy. Odsouzení si díky práci mohou vytvářet finanční rezervu pro návrat do občanského života.

Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR, shrnula přínosy workshopů pro zaměstnavatele následovně. „Z realizovaných workshopů a diskuzních fór vyplynulo zajímavé zjištění, že u firem, které zaměstnávají nebo plánují zaměstnávat odsouzené je na prvním místě řešení otázky nedostatku pracovní síly na trhu práce a nižší náklady nehrají při rozhodování, zda zaměstnat odsouzené až tak hlavní roli“.

Se zaměstnáváním vězňů se nepojí bezpečnostní rizika

Že tato forma zaměstnávání přináší firmám nesporné výhody, je zjevné. Najdou se ovšem i nějaká negativa. Právě o bariérách zaměstnávání vězňů a o možnostech jejich odstraňování jednali v polovině listopadu 2016 zástupci SP ČR, GŘ VS, zástupci věznic Rýnovice a Odolov s představiteli ministerstev financí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

Byly identifikovány následující překážky:

 • Vězeň musí s prací pro třetí subjekt souhlasit, ale tento souhlas může kdykoli odvolat.
 • Nižší kvalifikace a chybějící pracovní návyky odsouzených.
 • Nutnost pojištění pracujícího odsouzeného pro pracovní úraz (vězeň ve skutečnosti pro firmu nepracuje, ale je zapůjčen věznicí pro výkon praxe).
 • Nedostatečná informovanost mezi zaměstnavateli o podmínkách zaměstnávání odsouzených.
 • Ošetření investice podnikatele do výstavby (např. výrobní haly na pozemku věznice) jde buď jako:
       – právo stavby na cizím pozemku (v tomto případě zůstává pozemek v majetku státu);
       – pronájem pozemku na max. 16 let (pro investora nevýhodné, za tu dobu nedojde ani k odepsání nákladů).
 • Pobídky pro firmy zaměstnávající vězně ve výkonu trestu a po výkonu trestu:
       – sleva na dani z příjmu;
       – příspěvek z aktivní politiky zaměstnanosti.

Zaměstnat vězně není složité

Při rozhodnutí o zaměstnání odsouzených by měly firmy zvážit několik faktorů. Především, zda vůbec disponuje vhodnými podmínkami. Ve firmě by také mělo fungovat začlenění do pracovního kolektivu, podstatná je i dostupná vzdálenost pracoviště a místa výkonu práce.

Samo zaměstnávání vězňů není složité. Podnikatel může oslovit, či je sám osloven příslušnou věznicí. Poté se dohodne na podmínkách, které jsou ve většině případů standardní a nelze je měnit. Věznice poté schválí pracoviště a pak již vše běží klasickým postupem. Jediný rozdíl oproti uzavření běžné pracovní smlouvy je ten, že smlouva se podepisuje s věznicí, a ne přímo s odsouzenými.

Další smluvní ujednání s potencionálními zaměstnavateli řeší:

 • Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Zajištění stravování odsouzených po dobu výkonu práce.
 • Zajištění přepravy do místa výkonu práce (nachází-li se mimo věznici).
 • Zajištění ostrahy vězňů v případě práce mimo věznici.
 • Styk odsouzeného s civilními zaměstnanci.
 • Odměnu vězňů (včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění) stanovuje a počítá věznice na základě podkladů o odpracovaných hodinách.
 • Kontrola přítomnosti odsouzeného.
 • Střežení pracoviště, bezpečnostní opatření.
 • Hlášení neoprávněného odchodu odsouzeného.
 • Logistiku pracovníků i materiálu.

 

-lhe-