Jsem rád, že nyní můžeme zahájit čerpání evropských prostředků na podporu českého školství, vědy a výzkumu,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek (ČSSD).

Schválení OP VVV předcházela celá řada složitých a náročných jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento operační program je multifondový. Zatímco z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivity, z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity.

OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy z období 2007 – 2013 v gesci ministerstva, tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum je zaměřena především na podporu většího zapojení excelentních výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj je koncipována tak, že klade důraz na rozvoj profilace bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a také na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a z etnických minorit (včetně Romů) na vysokoškolském vzdělávání.

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další. Veškeré informace týkající se OP VVV najdete zde.

 

Plánujete podávat projektovou žádost v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-