Aktuální iniciativa EK v oblasti insolvence, zaměřená na včasnou restrukturalizaci a “druhou šanci” pro podnikatele v úpadku, je podle SP ČR dobrým signálem ke zlepšení této problematiky v Evropě a to zvláště pro malé a střední podniky.

Iniciativa EK je klíčová k tomu, aby se povedlo zvrátit znepokojivý trend v Evropě, kdy 50 procent nových podniků nepřečká prvních 5 let.

Mnoho velkých a úspěšných firem na celém světě zažívalo během svého rozvoje těžkosti. V některých zemích vidíme dobré výsledky aplikace legislativy, jako například v USA díky tamnímu insolvenčnímu zákonu a jeho Chapter 11. Evropa by se z těchto úspěšných řešení měla poučit. 

Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je SP ČR členem, Markus J. Beyrer k tomu řekl: „Doufáme, že návrh Komise přinese kulturní změnu v chápání insolvence. Životaschopné podniky nemají být stigmatizovány a zaniknout jen proto, že zrovna čelí potížím. Místo toho je třeba jim dát šanci na restrukturalizaci, aby se mohly nadechnout a pokračovat.“

Návrhy EK jsou do značné míry v souladu s postoji a návrhy prezentovanými expertním týmem člena představenstva SP ČR Pavla Juříčka již téměř před dvěma lety. SP ČR se nicméně připojuje k BusinessEurope také v názoru, že je v návrhu Komise potřeba pečlivě vyvážit zájmy dlužníků a věřitelů.

Návrh se snaží klást důraz na včasnou restrukturalizaci ještě před úpadkem spíše než na likvidaci firmy. Aby se společnosti úspěšně vymanily ze svých problémů, je ale potřeba zajistit správnou motivaci:

  • Motivace pro manažery – aby využívali tzv. systém včasných varování pro detekci finančních potíží, včas začali situaci řešit a připravili věrohodný plán restrukturalizace,
  • Motivace pro věřitele – ti potřebují cítit jistotu, navrhované procesy tedy musejí být efektivní a rychlé,
  • Motivace pro vstup nového kapitálu – je potřeba mj. poskytnout ochranu věřitelům poskytujícím nové/mezitímní refinancování, v opačném případě nebude investováno do firem v obtížné situaci.

SP ČR podporuje také názor BusinessEurope, že EK musí ve svých ambicích postupovat obezřetně. Insolvenční právo je velmi komplexní oblastí hluboce zakořeněnou v národních právních tradicích, takže každý vnější zásah může vyvolat nepředvídané následky. Proto je potřeba další postup podložit průzkumem a prověřením rozdílů mezi jednotlivými národními úpravami a problémů spojených s jejich aplikací a dopadem na vnitřní trh.

Diskutovaná úprava by měla přispět k odstranění významných překážek rozvoje kapitálových trhů tím, že poskytne právní jistotu přeshraničním investorům a společnostem působícím v celé EU. Nová pravidla pomohou přilákat investory, vytvořit a zachovat pracovní místa a také usnadní absorpci hospodářských šoků. V současné době dochází k tomu, že řada životaschopných společností ve finančních obtížích namísto včasné restrukturalizace směřuje k likvidaci a druhou šanci dostává příliš málo podnikatelů.

Obecně SP ČR podporuje cíle navrhované směrnice, tedy že při správné aplikaci může tato iniciativa podpořit rozvoj vnitřního trhu a usnadnit pohyb kapitálů uvnitř EU, jakož i vznik nového podnikání a tedy nových pracovních místnové hodnoty. Další informace a podrobnosti najdete v tiskové zprávě EK popř. přímo v předloženém návrhu směrnice.

SP ČR se tématu insolvencí věnuje na národní i evropské úrovni a insolvence byla i jedním z diskutovaných bodů jednání Výboru pro legislativní záležitosti BusinessEurope,  které SP ČR hostil 25. října v Praze za účasti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Více informací:
Návrh směrnice Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva BusinessEurope
Tisková zpráva SP ČR – jednání BusinessEurope

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-