Současná evropská i česká legislativa používání e-faktury umožňuje. „Maximálních výhod z e-fakturace lze dosáhnout pouze pokud se jedná o fakturu, která automatizovaně přenese data do podnikového účetního systému druhé strany. Tam jsou data opět elektronicky zpracována,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „E-faktura musí obsahovat všechny povinné prvky a další požadované vlastnosti. Mezi ty patří například možnost ověření elektronickým podpisem. Po celou dobu svého životního cyklu musí mít e-faktura neporušený obsah a musí být na požádání pro obě strany dostupná v čitelné podobě ať už v elektronické nebo papírové formě. Podle nařízení Evropského parlamentu nesmějí být elektronickému dokumentu upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz ani v soudním a správním řízení.“

Ministr financí Ivan Pilný uvedl: „Ve shodě s výkladem Generálního finančního ředitelství mohu potvrdit, že z pohledu Ministerstva financí i Generálního finančního ředitelství, tj. konkrétně z pohledu účetního, daňového a finanční kontroly, jsou e-faktury rovnocenným dokladem písemným dokladům. Z tohoto pohledu používání e-faktur skutečně nic nebrání. Finanční správa sama dlouhodobě říká, že firmy se nemusí bát e-faktury používat, pokud takový dokument bude mít potřebné vlastnosti.“

S používáním e-faktury mají již zkušenost i členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR

Například ve společnosti Škoda Auto a.s. je elektronická fakturace využívána již od roku 2003. V současné době zde metodou elektronické fakturace zpracovávají 79 % všech příchozích faktur. „Jedná se o progresivní nástroj a naší firmě to přináší ulehčení zpracování dokladů. Přínos není jen pro firmu Škoda Auto a.s., ale i pro jednotlivé dodavatele. Faktury jsou v několika vteřinách v účetnictví a mohou být zaúčtovány. Nedochází ke ztrátě dokladů při zasílání poštou nebo při doručování mailem v PDF. Celkový proces se zrychlil a je zajištěna vyšší transparentnost,“ uvádí Luděk Koliáš, vedoucí účtárny kontokorentů, Škoda Auto a.s.

E-faktury mohou zjednodušit komunikaci s veřejnou sférou

Akceptace e-faktur stále naráží ve veřejné sféře. Doposud totiž orgány veřejné moci často nemají zcela připraveny interní procesy na příjem, zprocesování a archivaci e-faktur, resp. na realizaci celého životního cyklu faktury v elektronické podobě.

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce proto zavedení a rychlé rozšíření práce s e-fakturami i do orgánů veřejné sféry povzbudit. E-faktura by mohla komunikaci mezi firmami a veřejnou sférou zjednodušit, a tím zefektivnit. Výhodou je nejen úspora nákladů a nižší administrativní náročnost ze strany státu, ale zejména časová úspora a snížení administrativní zátěže pro řadu firem. Firmy by pak mohly více využívat e-faktury i v soukromé sféře při obchodním styku.

„Zejména střední a větší firmy dnes již využívají E-fakturaci a bude pro ně jednodušší využívat jednu formu komunikace jak se státem, tak v obchodním vztahu mezi firmami. Je to jeden z prvních kroků v rámci realizace úplného elektronického podání, na nějž bude snazší navázat dalšími elektronickými službami ze strany státu, které budou dále přínosné pro komunikaci firem a státní sféry,“ uvádí viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

„Elektronizace a digitalizace jsou přirozeným trendem a v mnoha případech mohou usnadnit plnění povinností a snížit chybovost a náklady. Některé firmy ale naráží na tak zvanou papírovou zvyklost. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím zveřejnit podrobnější informativní zprávu, která firmám práci s e-fakturou víc přiblíží,“ doplňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podrobnější informativní zprávu naleznete zde.

Tisková zpráva zde.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-