Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR plánuje letos předložit uzákonění do dobrovolné duální větve ve vzdělávání. O její zavedení usiluje Svaz průmyslu a dopravy ČR už několik let. Umožní totiž lepší provázání vzdělávacího systému s trhem práce a sladění poptávky ze strany firem s nabídkou absolventů.


Jedním z problémů českého trhu práce je nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firem. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR i v rámci sociálního dialogu podporuje spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky.

Už před čtyřmi lety představila pracovní skupina složená z odborníků ministerstev a zaměstnavatelských organizací včetně Svazu průmyslu a dopravy ideový záměr zavedení duální větve ve vzdělávání. Jádrem návrhu je vytvoření dobrovolné duální větve odborného vzdělávání, v níž by odpovědnost za část toho, co se má žák naučit, přecházela přímo na firmu, která by poskytovala praktickou výuku v souladu se vzdělávacím programem žáka. Smlouvu o účasti v duálním vzdělávání by uzavírala přímo firma a rodič (v případě nezletilých žáků).

Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdělání i jiné motivační benefity, například firemní stipendium. Na druhou stranu by povinností firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit instruktory, kteří se žákům budou věnovat. Zaměstnavatelské organizace a svazy by měly povinnost posuzovat firemní pracoviště a vydávat či odnímat certifikáty k provozování praktického vzdělávání. Firma by na uhrazení části nákladů spojených se vzděláváním žáků mohla dostávat finanční příspěvek na žáka.

PILOTNÍ PROJEKTY JSOU ÚSPĚŠNÉ

Na základě pilotních projektů i zkušeností ze zahraničí lze předpokládat, že výsledkem by byli více motivovaní absolventi připravení na práci s nejmodernějšími zařízeními a technologiemi, které daný obor nabízí. To by bylo ku prospěchu firem, žáků i státu. Bonusem návrhu je také to, že by certifikovaná pracoviště mohla být využita i na praxe vysokoškoláků nebo praktické rekvalifikace dospělých.

Svaz průmyslu věnuje zavedení duální větve velké úsilí a již od roku 2017 realizuje pilotní projekt jeho zavedení v Moravskoslezském kraji na příkladu partnerství pěti škol a šesti firem. V uplynulých dvou letech se pilotní projekty rozšířily do dalších třech krajů – Zlínského, Středočeského a Ústeckého v rámci projektu Kompetence 4.0. Duální vzdělávání tak bylo pilotně ověřeno na 36 partnerstvích škol a firem.

NÁVRH SYSTÉMU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci legislativního plánu vlády deklarovalo, že do konce září předloží na vládu novelu, která bude obsahovat i ukotvení „duálních principů“ ve vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy toto téma sleduje dlouhodobě a nejen v rámci jednání tripartity přesvědčuje ministerstvo, že firmy mohou převzít část odpovědnosti za odborné vzdělávání žáků. Návrh systému z pera pracovní skupiny krajů, zaměstnavatelů a ministerstev je následující:

  • Firma na základě smlouvy s žákem bude moci žáka naučit část odbornosti, kterou si dohodne se školou.
  • Povinností firmy je připravit vhodná pracoviště a určit instruktory pro žáky.
  • Na základě smlouvy může firma poskytovat žákům věcné či finanční benefity (stipendium); firmě naopak přísluší příspěvek na žáka.
  • Zaměstnavatelské organizace se podílejí na řízení systému a certifikaci firemních pracovišť.
  • Malé a střední podniky mají v systému určitá zvýhodnění a administrativní podporu.
  • Na úrovni krajů by měla být vytvořena podpůrná a poradenská pracoviště.
  • Do systému vzdělávání by mohli vstoupit i dospělí v rámci rekvalifikací a zvyšování dovedností.

Současná vláda v programovém prohlášení přijala závazek připravené návrhy a principy duálního vzdělávání s podporou firem legislativně rozpracovat a předložit je ke schválení. Pokud půjde vše hladce, mohla by „duální větev“ fungovat od školního roku 2024/2025.