ABA 7051

 

Mohl byste ve zkratce vysvětlit, co znamená systém duálního vzdělávání, co je jeho podstatou a cílem?

Název vychází z duálního statutu žáka, který je zároveň zaměstnancem smluvní firmy a současně žákem školy. Ve firmě se učí předepsané odborné dovednosti pro svoji profesi a do školy dochází na výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů. Čistý duální systém mají Německo, Rakousko a Švýcarsko, jeho varianty některé další země včetně Slovenska (od roku 2015).

Koho napadlo vyzkoušet duální vzdělávání i v podmínkách České republiky? A z jakého důvodu?

Svaz průmyslu a dopravy ČR z popudu viceprezidenta Jana Rafaje spustil od 1. září 2017 pilotáž prvků duálního vzdělávání ve vybraných firmách (pozn. red.  Liberty Ostrava, výrobce automobilových komponent Brose CZ či výrobce světlometů Varroc Lighting Systems) a školách v Moravskoslezském kraji. Důvod byl jasný – připravit české firmy a školy na možnost využívat principů duálního vzdělávání. V rámci projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu (NORD II) budeme nyní s partnery rozšiřovat pilotáž do dalších krajů ČR, v roce 2022 by mělo v 10 krajích vzniknout dalších celkem 50 duálních partnerství škol a firem.

Co pilotáž ukázala?

Pilotáž ukázala jak pozitivní, tak negativní aspekty takovéto spolupráce. Na základě ukončených dvou školních let lze říci, že i když duální systém přináší firmám možnost vychovat si kvalitní budoucí zaměstnance a žáci získávají praktické zkušenosti v reálném pracovním prostředí, vyžaduje to od všech aktérů úsilí i náklady navíc, např. že žák ve firmě nesmí být jen „levnou pracovní silou“, ale musí dostat všechny odborné znalosti a dovednosti, stanovené vzdělávacím programem. Také firma musí najít a uvolnit některé zaměstnance, tzv. instruktory, kteří se přípravě žáků přímo věnují.

Jakou roli v procesu zavádění systému duálního vzdělávání hrají zaměstnavatelské svazy, konkrétně Svaz průmyslu a dopravy České republiky?

Zaměstnavatelské svazy budou muset hrát významnou roli v systému duálního vzdělávání jak na úrovni krajů, tak i celé ČR. Převezmou na sebe úkoly související s koordinací celé firemní části výuky, certifikací pracovišť zaměstnavatelů, kontrolou dodržování pravidel, školením instruktorů, vyjednáváním počtů duálních míst s firmami. Svaz průmyslu a dopravy ČR je jednou ze čtyř střešních zaměstnavatelských organizací, které budou připravovaný systém u nás řídit a garantovat. Zaměstnavatelské svazy nyní chystají společně se zástupci krajů a několika ministerstev plán pro polytechnické duální vzdělávání na středních odborných školách.

V jaké fázi se momentálně tento plán nachází? Bude systém duálního vzdělávání nějak ukotven v české legislativě? Pokud ano, jak?

Ano, v současnosti společně pracujeme na přípravě věcného záměru legislativního ukotvení samostatné duální větve v rámci českého vzdělávacího systému. Vycházíme přitom ze slovenského modelu s tím, že žák sice zůstane i nadále žákem školy, ale bude moci uzavřít s firmou smlouvu o praktickém vyučování na jejích pracovištích, bude tedy na praxi odcházet ke konkrétní smluvní firmě, která se naopak zaváže naučit ho vše, co je součástí jeho odborného vzdělání. A protože nám jde o variabilitu systému, byli bychom rádi, aby do duální větve mohli vstoupit jak učni, tak maturanti, vysokoškoláci, nebo třeba i rekvalifikanti. Pokud vše půjde dobře, měly by být potřebné zákonné změny schváleny do konce roku 2021.

Děkujeme za rozhovor.

-lhe-