Proč vlastně dětské skupiny?

Samo MPSV ve svém materiálu uvádí, že v České republice oproti západní Evropě v současné době fakticky neexistují alternativní služby péče o děti předškolního věku, nebo existují ve velmi omezené míře. V České republice jsou služby tohoto typu poskytovány pouze v režimu obecných právních předpisů bez konkrétního právního podkladu, případně jsou na ně analogicky aplikovány předpisy, které se na ně nevztahují, a to jak ze strany např. orgánů hygienické kontroly, tak ze strany samotných poskytovatelů služeb. Rodiče neví, co mají od služby vyžadovat, jaká má splňovat kritéria. Nenastavení jasných podmínek poskytování péče je hlavní z překážek většího rozšíření těchto služeb.

Zaměstnavatelé si nejčastěji stěžují na velmi vysoké a nákladné požadavky na provoz zařízení péče o děti a navíc zaměstnavatelům neplynou při zajištění péče o děti svých zaměstnanců žádné finanční výhody, zřízení služby péče o děti není zohledněno v daňovém systému, s výjimkou zaměstnavatelů, kteří zřizují zařízení služeb péče o děti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) uskutečnil průzkum, který ukázal, že 63 % respondentkám, respektive jejich rodinám, by pomohlo rozšíření nových forem péče a 56 % z nich by pomohlo zřizování předškolních zařízení zaměstnavatelskými organizacemi.

MPSV dále ve zdůvodnění předložení návrhu uvádí: “Vznik nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině nelze právně upravit v rámci současného právního řádu, neboť cílem není vzdělávání dětí, jako je tomu v rámci mateřských škol, a účelem není zisk, jako je tomu v rámci provozování živností péče o děti. Nový typ služby se tedy vztahuje na oblast péče o děti mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání. Právní řád ČR nezná jiné typy služeb péče o děti.”

Slevu na dani z příjmů pro rodiče, kteří participují na trhu práce a v souvislosti s tím hradí náklady za služby péče o své děti, zákon o daních z příjmů v současné době neumožňuje.

MPSV v návrhu věcného záměru zákona zmiňuje celkem 3 varianty řešení současného stavu:

 • Varianta 1 – tzv. nulová varianta – zachování současného stavu, který ovšem není vyhovující
 • Varianta 2 – rozšíření spektra služeb péče o děti prostřednictvím zavedení nového typu služby, tj. v tomto článku popisované dětské skupiny
 • Varianta 3 – rozšíření nabídky služeb péče o děti prostřednictvím navýšení kapacity mateřských škol, která ovšem řeší péči o děti až od 2 let věku

Proč MPSV zvolilo nakonec variantu 2 jako nejvhodnější řešení se dozvíte v článku, kde se tomuto tématu věnujeme podrobněji – viz článek Návrh věcného záměru zákona o dětských skupinách – varianty řešení

Jak funguje dětská skupina na MPSV

Dětská skupina – zařízení péče o děti na MPSV byla otevřena k 1. 7. 2011 a je v souladu s obecně platnými právními předpisy, například v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti. Právní předpis upravující proces zřizování a provoz dětské skupiny dosud neexistuje. Péče je poskytována na základě podmínek stanovených v návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jako jsou například provozní a prostorové požadavky úměrné počtu dětí, o které může být v jednom časovém úseku pečováno jednou pečující osobou, nejvýše přípustný počet dětí v zařízení, v němž je o děti pečováno, odborná způsobilost osoby pečující o děti do zahájení povinné školní docházky.

Podmínky dětské skupiny obsažené v návrhu věcného záměru zákona

 • služba je určena pro děti od šesti měsíců věku až do zahájení povinné školní docházky,
 • jedná se o pravidelnou péči o dítě, mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí,
 • služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku,
 • je stanoven nejnižší počet pečujících osob a nejvyšší možný počet dětí v jedné dětské skupině, hygienické, provozní a prostorové požadavky poskytování služby a další související podmínky.

Kdo může být zřizovatelem?

 • zaměstnavatelé (fyzické i právnické osoby i stát, tzn. organizační složky státu),
 • obce,
 • kraje,
 • občanská sdružení,
 • církevní právnické osoby a
 • obecně prospěšné společnosti.

Záměrem je vyjít vstříc zaměstnavatelům a rodičům dětí a služba bude poskytována na nekomerčním základě, tj. za poskytování služby proto bude moci být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby.

Kdo může v dětských skupinách pečovat o svěřené děti?

Kritéria, která tato osoba musí splňovat, bude stanovovat zákon. V návrhu jsou uvedeny tyto podmínky:

 • úplná způsobilost k právním úkonům,
 • zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě a
 • bezúhonnost.

Co se týká odborné způsobilosti, bude možné volit z následujících kvalifikací:

 • vzdělání všeobecné sestry,
 • zdravotnického asistenta,
 • ošetřovatele,
 • porodní asistentky,
 • zdravotně-sociálního pracovníka,
 • sociálního pracovníka,
 • učitele mateřské školy,
 • učitele prvního stupně základní školy apod.

Daňová uznatelnost nákladů a sleva na dani pro rodiče

Daňově uznatelnými náklady budou výdaje na zřízení a provozování vlastního firemního zařízení zaměstnavatele, nebo na nepeněžní příspěvky zaměstnavatele poskytované rodičům-zaměstnancům na službu zajišťovanou jiným subjektem.

Zároveň bude zavedena sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří jsou zapojeni do pracovního procesu a z tohoto důvodu financují službu péče o své dítě.

Další informační zdroje k tomuto tématu

Vše výše uvedené se však může a nejspíš také bude v průběhu legislativního procesu připravovaného zákona měnit. Podrobné informace k návrhu zákona (mj. kompletní text návrhu, stav projednání, vypořádání připomínek apod.) naleznete na http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8T3HMZK5.

Co si o dětských skupinách myslíte Vy? Je to dobré řešení a pomůže rodinám s malými dětmi?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.