Od července čekají zaměstnavatele zásadní změny ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). S účinností od 1. 7. 2024 musejí firmy například evidovat všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP).

Právní úprava vstoupí v účinnost v pondělí 1. července, nové povinnosti budou tedy zaměstnavatelé poprvé plnit v červenci nebo srpnu 2024. Přihlásit všechny stávající dohodáře do registru pojištěnců ČSSZ musejí zaměstnavatelé nejpozději do 20. 8. 2024.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013.

Další novinky pro pracující na DPP a ty, kteří je zaměstnávají, přinesla novelizace zákoníku práce a dalších legislativních norem už od loňského října respektive letošního 1. ledna. Více si přečtěte v článku Dohodáři se dočkají dalších změn: Co přinesla a přinese novela zákoníku práce?

Novinky, které platí od léta 2024

Zaměstnavatel, který dosud zaměstnával a zaměstnává pouze nepojištěné pracovníky na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejpozději do 31. července 2024 (viz níže).

„Každý měsíc budou navíc muset firmy sociálce elektronicky hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmu. Poprvé to bude už za červenec 2024. Na splnění své povinnosti budou mít čas od 1. do 20. srpna a poté vždy do 20. následujícího měsíce,“ popisuje poradce Michal Dvořáček.

Ten zároveň upozorňuje na chystané změny od roku 2025: Od 1. ledna příštího roku se zavádí institut takzvané oznámené dohody. DPP bude (nově) obvykle považována za klasické zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu. Výjimkou budou právě DPP v režimu oznámené dohody, ve kterém bude možné využívat vyšší limit pro účast na pojištění. Režim oznámené dohody se bude poprvé uplatňovat ze leden 2025 (v termínu do 20.2.).

Připomeňme, že o aktuálních novinkách ČSSZ informuje všechny registrované zaměstnavatele dopisem, který posílá do jejich datových schránek.

Ještě dodejme, že minimálně do konce roku 2024, platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 korun. Kompletní změnu v pojištění dohodářů, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, má přinést legislativní úprava, která by měla platit od ledna 2025.

Změny platné od 1. července 2024 od A do Z

1) Evidence všech zaměstnanců pracujících na DPP

Firmy i další zaměstnavatelé dosud přihlašovali do evidence (registru pojištěnců ČSSZ) své pracovníky na DPP jen v případě, že u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění – tedy pokud jejich příjem za měsíc přesáhl 10 000 korun.

Nyní musí zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance na DPP bez ohledu na výši jeho měsíčního příjmu – nemusí mít tedy povinnost platit pojištění.

Nejpozději do 20. 8. 2024 je třeba přihlásit zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, pokud dosud přihlášeni nebyli a jejich dohoda pokračuje/pokračovala i v červenci 2024.

Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně přes formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Na vyplňování tohoto formuláře jsou mnozí zaměstnavatelé zvyklí už dnes.

Případně to bude možné i přes nově připravovaný formulář pro hlášení příjmů: e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Jinými slovy: Také vyplněním výkazu příjmů je možné zaměstnance zaregistrovat. Nový elektronický formulář bude na webu ČSSZ k dispozici od 1. 8. 2024. Již registrovaní zaměstnanci se znovu nepřihlašují.

2) I zaměstnavatel, který dosud zaměstnával jen nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru

Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel se dosud týkala jen těch, kteří zaměstnávali alespoň jednoho člověka, jemuž vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění.

Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat se i těm, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, kterým účast na pojištění nikdy nevznikla. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu „Přihláška do registru zaměstnavatelů“.

3) Každý měsíc zaměstnavatel elektronicky hlásí seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěných i nepojištěných) a výši jejich příjmu.

Hlášení zasílá firma měsíčně prostřednictvím personálního softwaru nebo ePortálu ČSSZ, a to do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé už za měsíc červenec (kdykoli od 1. do 20. srpna).

Co se (zřejmě) změní od 1. ledna 2025?

S rokem 2024 skončí stávající úprava pojištění zaměstnanců s DPP. Dohoda o provedení práce bude s ohledem na pojištění nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu. Záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.

Jedinou výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Tento režim bude možné uplatnit pouze na dohodu u jednoho zaměstnavatele. Ten si ovšem bude muset „rezervovat“ zaměstnance jako první. Režim se bude poprvé uplatňovat za leden 2025.

V režimu oznámené dohody bude rozhodná částka pro účast na pojištění odpovídat 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení dolů na celé pětisetkoruny.

Výši rozhodné částky vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Velmi pravděpodobně půjde o částku, která bude vyšší než současný limit 10 000 korun. Průměrná mzda bude totiž vyšší než 40 tisíc korun. Podrobnější informace včetně přesné výše limitu budou ale zveřejněny až letos na podzim.

Režim oznámené dohody

Pracovník na DPP bude moci od příštího roku přijít za zaměstnavatelem a sdělit mu, že u něj chce využívat „oznámenou (hlavní) dohodu“. Zaměstnavatel pak musí elektronicky oznámit ČSSZ záměr, že bude uplatňovat u tohoto pracovníka zmíněný režim, to jest vyšší limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Dnes je limit na 10 tisících korunách měsíčně, ve zmíněném režimu půjde o výše uvedených 25 procent z průměrné mzdy.

Režim oznámené dohody bude moci uplatnit u zaměstnance v rámci kalendářního měsíce pouze jeden zaměstnavatel. Zaměstnavatel si navíc může nahlédnutím do ePortálu ČSSZ ověřit, zda tento režim daný zaměstnanec neuplatňuje u někoho jiného.

A co má být v oznámení bude uvedeno? Především jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo nebo datum a místo narození, kalendářní měsíc, za který hodlá uplatnit režim oznámené dohody u zaměstnance poprvé, a také den nástupu tohoto zaměstnance do práce.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz