Příklad pro druhé

Dětská univerzita jako podpora zájmu o studium technických oborů

Budujeme moderní společnost založenou na vzdělání, avšak jen málo pedagogů by souhlasilo s tím, že se nám tato obecná politická proklamace daří dobře naplňovat. A nejvíc o tom ví manažeři průmyslových firem, kteří se tak často potýkají s komplikacemi při hledání mladých technicky vzdělaných lidí. Absolventi středních škol dávají přednost při výběru humanitním oborům a odklánějí se stále častěji od náročného studia technických oborů. A tak technicky zaměřené fakulty řeší každý rok dilema týkající se snižujícího se počtu podaných přihlášek ke studiu. A proto také stále častěji hledají nástroje, které by pomohly zvýšit motivaci dětí a mládeže o studium na těchto školách. 

Jak to všechno začalo

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci byla v České republice jednou z prvních, na nichž vedení pochopilo, že v budoucnosti se nelze pasivně spoléhat na to, že obory studia budou samy o sobě přitahovat dostatečný počet zájemců, nýbrž že bude nutné ovlivňovat motivaci potenciálních studentů už poměrně dlouho před tím, než budou před maturitou podávat přihlášky ke studiu na vysoké škole. Své úsilí v počátcích spojila fakulta se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou v Liberci a v roce 2008 podala společný projekt “STARTTECH – Začni s technikou”. Při jeho realizaci se ukázalo, že v Liberci a okolí chybí nabídka volnočasových mimoškolních vzdělávacích akcí, zaměřených na dlouhodobou práci s žáky v malých kolektivech. Na původně jednorázové akce se postupně “nabalovala” další a další pokračování, až na jaře roku 2010 vznikl nápad zkusit celoroční kurzy pro žáky z prvního a druhého stupně ZŠ. Při hledání vhodného názvu bylo jako nejvhodnější vybráno spojení “Dětská univerzita”. První ročník Dětské univerzity ve školním roce 2010/2011 začínal s pouhými 2 obory “Základy robotiky pro 1. stupeň ZŠ” a “Robotika pro 2. stupeň ZŠ”. V následujících letech se postupně přidávaly další fakulty TUL a přibývala i nabídka oborů, kterých bylo ve školním roce 2014/2015 už 53. Aby mohla Dětská univerzita pokračovat ve své činnosti i po skončení možnosti čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu v roce 2015, bylo nově nutné zavést pro účastníky kurzovné. Naštěstí se podařilo pro účely pokračování ve výuce zajistit podporu z rozpočtu Libereckého kraje, který každoročně na provoz přispívá částkou 0,5 milionu Kč, což pomáhá snižovat kurzovné na sociálně únosnou mez. I díky této podpoře bylo v následujících 3 ročnících nabízeno každoročně mezi 20 až 30 kurzy, nejenom pro žáky ZŠ, ale nově i pro středoškoláky. A tak i v redukované formě absolvuje Dětskou univerzitu ročně na 300 účastníků.

Cíle

Dětská univerzita plní více úloh. Kromě nabídky kvalitního mimoškolního vzdělávání je to také “hra”. Děti si vyzkouší, jaké to je studovat vysokou školu – při imatrikulaci obdrží opravdové vysokoškolské Výkazy o studiu (indexy), navštěvují přednášky, semináře a cvičení, sbírají zápočty a kredity, vypracovávají závěrečnou práci, kterou obhajují před odbornou komisí, a na konci obdrží při slavnostní “promoci” z rukou nejvyšších akademických funkcionářů technické univerzity diplom – osvědčení o úspěšném absolvování studia. 

Dalším zpestřením výuky jsou navíc prázdninové „příměstské“ kurzy probíhající vždy týden přímo v areálu univerzity. V tomto roce byly otevřeny kurzy Aplikovaná fyzika, Od programování ve Scratchi k jazyku Python a Inteligentní domácnost s Arduinem.

Inovace studia

V letošním školním roce došlo na Dětské univerzitě k významné změně – studium bylo rozděleno na dva typy – prvním je šířeji a víceoborově zaměřená Dětská univerzita pro starší žáky od 8.třídy/tercie výše, druhým “kadetka” Dětské univerzity ve formě celoročních technických kurzů pro mladší děti.

Nová koncepce výuky Dětské univerzity pro starší žáky reaguje na změny, které přinesl Zákon o vysokých školách. Ten zrušil studijní obory a zavedl studium v šíře zaměřených studijních programech, které je možné doplnit studijními specializacemi. Proto jsou i na Dětské univerzitě pro starší žáky úzce zaměřené obory nahrazeny programy a specializacemi. A tak byly nově otevřeny studijní programy Přírodní vědy (se specializacemi Biomedicína, Mikrobiologie, Nanomateriály) a Technické vědy (se specializacemi Robotika, Mikroelektronika, 3D technologie, Programování a Strojírenství) pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

Podoba výuky

Výuka v Dětské univerzitě se skládá z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru procházejí studenti společnou částí výuky, ve které se seznámí se všemi specializacemi daného programu a dostanou také základy z fundamentálních předmětů společného studia. Po úspěšném obhájení semestrální práce se v lednu rozhodnou, kterou specializaci budou absolvovat v průběhu letního semestru. Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v průběhu června. Výuka probíhá vždy v sobotu 2x měsíčně od září do června. Univerzita myslí i na účastníky ze sociálně slabších poměrů. Pro talentované děti proto zavedla možnost studovat za sníženou cenu. 

Závěr

Vedení Technické univerzity, stejně jako i Libereckého kraje, si uvědomuje, že s potenciálními studenty technicky zaměřených oborů je třeba začít soustavně a dlouhodobě pracovat co nejdříve, ideálně již na 1. stupni ZŠ. Žáci mají o tuto výuku veliký zájem, pokud probíhá poutavou a nenásilnou formou. Rádi se opakovaně do kurzů zapisují. Studium se zdaleka netýká jen dětí z Liberce, kterých je jen 40%. Není výjimkou, že mezi účastníku jsou i tací, kteří dojíždějí i z okruhu 150 km od Liberce.

Pozitivní výsledky se zatím projevují zejména u SPŠSE a VOŠ Liberec jak v počtu zájemců o studium, tak rovněž v získaných oceněních v hodnocení Excelence středních škol, Škola doporučená zaměstnavateli nebo v soutěži Světová škola.

Realizací Dětské univerzity se podařilo přesvědčit akademickou sféru, že má smysl pracovat se žáky SŠ i ZŠ. Díky zjednodušení komunikace mezi dětmi a vědci roste maturitních prací zpracovávaných na TUL a také obecně zájem dětí o techniku. Je zřejmé, že když se otevřou vysoké školy dětem, jde o vynikající investici do budoucna – roste zájem o průmyslové školy, vysoká škola má víc uchazečů, firmy víc kvalitních absolventů.

Autor: Martin Štainer