Co je to RIS3?
Zkratka RIS3 znamená Research and innovation strategies for smart specialisation, tedy výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci – tzv. S3 strategie.

RIS3 je připravována jak na národní úrovni, tak v jednotlivých krajích České republiky a garantem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V každém kraji, za aktivní účasti klíčových aktérů z podnikatelské a výzkumné sféry, akademické obce i veřejné správy, vzniká dokument, který má za cíl pro daný kraj definovat priority (napříč všemi obory) a klíčové obory, domény specializace a mezioborovou spolupráci tak, aby byl nastaven funkční regionální inovační systém.

Existence RIS3 strategie je podmínkou pro čerpání evropských dotací. Jinými slovy, pokud chce Česká republika následujících sedmi letech čerpat z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) finanční prostředky určené na výzkum, vývoj a inovace, musí existovat inteligentní inovační strategie (RIS3).

Začaly se tedy tvořit regionální S3 strategie, tedy RIS3, které nicméně nejsou ve všech krajích dosud hotové a nejsou ani implementovány do národní S3 strategie, která se má začít tvořit na podzim letošního roku. Současná situace v jednotlivých regionech České republiky je poněkud odlišná.

Lákáme špičkové vědce

Co je to “inteligentní specializace”?
Inteligentní specializaci (Smart Specialisation) lze jednoduše vysvětlit jako strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací. Představuje proces identifikování příležitostí a pozitivních stránek regionu, který může profitovat ze specializace v konkrétní oblasti vědy či technologie.

Koncept, se kterým přichází RIS3, doporučuje regionům, respektive státům, jak vytvořit svou inovační strategii tak, aby se maximalizoval dopad regionální politiky společně s ostatními politikami EU.

“Inteligence” takové specializace spočívá v tom, že “chytře”vychází z unikátních podmínek daného regionu je šitá na míru regionu samotnému a aktérům v něm působícím.

Inteligentní specializace by neměla vést ke specializaci na několik málo hospodářských oborů, ale spíše k rozvoji příbuzných oborů a vzniku oborů nových, které vznikají oddělením od stávajících.

Ambice stát se nejinovativnějším regionem České republiky má Jihomoravský kraj, který se snaží do Brna přilákat špičkové vědce.
V rámci Regionální inovační strategie (RIS) se již podařilo vytvořit více než 350 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve více než 60 technologických firmách, které prošly inkubačním programem Jihomoravského inovačního centra. Byly vybudovány tři moderní technologické inkubátory za 250 milionů korun. Nyní se připravuje další inkubátor a vědecko-technický park v hodnotě 450 milionů korun.

Jihomoravský kraj podpořil 146 výzkumných spoluprací mezi univerzitami a firmami prostřednictvím inovačních voucherů v celkové hodnotě přesahující 20 milionů korun. Snaží se iniciovat také systém výchovy mladých talentů od středoškoláků až po doktorandy. V této souvislosti se kraj chystá zřídit science learning centrum za 600 milionů korun.

Fáze přípravy

Ostatní regiony se nacházejí v různém stadiu rozpracování a příprav S3 strategie. V každém kraji byl ustanoven pracovník z regionální rozvojové agentury, který má na starost místní strategii. Byly vytvořeny regionální poradní skupiny, ne všechny se ale dosud dokázaly sejít k jednání. Některé kraje, například Jihočeský, využívají strategii, která byla sepsána již před několika lety, a v současné době ji pouze aktualizují.

K nejčastějším oborům, jichž se strategie S3 týká, patří strojírenství, automobilový a sklářský průmysl. Zastoupen je ale i kovozpracující, elektrotechnický a textilní průmysl, a také energetika.

Důležitým partnerem pro S3 strategii je Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a mnoho jeho členských firem, které se intenzivně zabývají inovacemi. Potvrzuje to například regionální manažer SP ČR pro Olomoucký a Zlínský kraj Richard Koubek: „RIS3 představuje šanci nejen pro získání adresných finančních prostředků pro zvýšení konkurenceschopnosti krajů, ale díky nutnosti spolupráce a dosažení shody mezi aktéry z různých oblastí mohou zároveň přispět k žádoucí formalizaci a efektivnosti vzájemné komunikace. Z tohoto důvodu je potěšitelný zájem členských firem SP ČR.”

Pokud jde o konkrétní spolupráci zaměřenou na inovační partnerství mezi firmami na jedné, a vysokými školami a výzkumnými centry na druhé straně, panuje u nich častý problém v komunikaci. „Je třeba, aby se vysoké školy opravdu zabývaly tím, jak komunikovat s firmami. Jejich weby jsou většinou velmi orientovány na uchazeče o studium a studenty, nikoliv na partnery,” říká regionální manažerka SP ČR pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj Markéta Heroutová.

Užitečné odkazy:

(eve)