• Zákon o zadávání veřejných zakázek – účinný od 1.10.2016, kdy firmy urychleně zadávaly zakázky před jeho účinností, protože se snažily postup podle nové právní úpravy oddálit. Proto teprve rok 2017 odhalí úskalí nové úpravy. Více na http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/10001-verejne-zakazky-nove.
  • Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob – účinnost od 1.12.2016. Novela zcela obrací koncepci, takže bylo nutné nově nastavit compliance programy ve firmách. Více na http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/10212-zmeny-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob.
  • Zákon o registru smluv – účinný od 1.7.2016. Dopady sankce neplatnosti smlouvy při jejím nezveřejnění v registru smluv nastanou až od 1.7.2017. Více na http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/10095-registr-smluv.
  • Nová úprava prokazování původu majetku – účinná od 1.12.2016. Více viz samostatný článek.
  • Poslanecká novela zákona o obchodních korporacích vrací povinnou účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách v akciových společnostech s více než 500 zaměstnanci –účinnost nabude 14.1.2017. (zákon č. 458/2016 Sb.) Firmy budou mít rok na přizpůsobení stanov nové právní úpravě.
  • Novela občanského zákoníku – účinnost od 28.2.2017 (zákon č. 460/2016 Sb.) Řeší problematická ustanovení, např. zrušení dvojího limitu pro srážky ze mzdy nebo zrušení omezení započtení proti mzdě/platu a jejich náhradám, zpřesnění vymezení liniových staveb jako samostatných nemovitých věcí a zrušení předkupního práva k nim zřízeného původním zněním NOZ. Řeší znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci, nicméně s možností se ho vzdát se závazností pro budoucí převody, zrušení § 164 odst. 3 NOZ ohledně jednání pověřeného člena představenstva vůči zaměstnancům.
  • Nový evropský příkaz k obstavení účtů (EAPO) – platí od 18.ledna 2017 (nařízení EP a Rady č.655/2014). Tímto příkazem bude možno zmrazit peněžní prostředky na bankovních účtech žalovaného v 26 členských státech Evropské unie (kromě Spojeného království a Dánska) podáním návrhu v jednom z členských států

Předpis v legislativním procesu, který začne nebo může začít platit v průběhu roku 2017

  • Novela insolvenčního zákona – účinnost 60. den od vyhlášení. Jde o novelu zaměřenou na ochranu proti šikanozním věřitelským insolvenčním návrhům a elektronizaci některých podání v rámci insolvenčního řízení tak, aby bylo možné díky on-time analýze identifikovat případné nekalé praktiky.

Zdroj: www.spcr.cz