Příklad pro druhé

Spolupráce se školami všech stupňů – výchova potenciálních zaměstnanců

Vývoj posledních let ukazuje klesající zájem o studium a zaměstnání v tradičních strojírenských odvětvích. Společnost BENEŠ a LÁT a.s. se rozhodla změnit přístup veřejnosti k technickým oborům a prostřednictvím vzdělávacích aktivit zapojuje školáky a studenty s ohledem na jejich věk a možnosti. Vzdělávací aktivity tak pokrývají celé spektrum od předškolní mládeže až po studenty vysokých škol.

Rozvoj jemné motoriky a představivosti začíná projektem „Stavitelem od 3 let“, do kterého jsou dnes zapojeny již desítky mateřských škol. Společnost nabízí školkám několik variant spolupráce od bezplatného zapůjčení sady stavebnic až po soutěže, které tak školkám mohou zajistit kompletní vybavení herny tradičními a osvědčenými českými stavebnicemi SEVA se zaměřením na rozvoj dětské tvořivosti a manuální zručnosti. 

Další forma spolupráce je například se Základní školou T. G. Masaryka a Mateřskou školou Poříčany. V této škole společnost vybavila učebny pro výuku dílen a již tři roky škole „zapůjčuje“ pro výuku tohoto technického předmětu svého zaměstnance, který do školy dochází v rámci své pracovní doby. I v době, kdy společnost pociťuje nedostatek zaměstnanců, neváhá věnovat kapacitu pro výuku žáků. 

Střední školství je oslovováno v několika rovinách. Manažeři BENEŠ a LÁT a.s. se zapojují do dobrovolnických aktivit občanského sdružení Můžeš podnikat, které si klade za cíl představit studentům středních škol prostředí podnikatelů v ČR. Do tohoto projektu je dnes zapojeno přes 200 středních škol, gymnázií a učilišť a formou seminářů tak studenti mají možnost bavit se o podnikatelském prostředí, o potřebách, motivaci a touhách různých odvětví českého průmyslu.

Další rovinou je spolupráce v oblasti exkurzí do výrobních prostor slévárny hliníku, zinku a výrobny plastových výlisků, zajištění školních praxí, krátkodobých pracovních poměrů studentů apod. 

V neposlední řadě je pak důležité zmínit pořádání studentských oborových soutěží, kdy například studenti CAD designu na základě zadání hledají řešení konkrétní technické úlohy a vytváří návrhy konstrukce forem. Vítězná řešení jsou honorována finanční odměnou, ale i nabídkou pracovního poměru u společnost BENEŠ a LÁT po skončení studia, která je zpravidla absolventy využita.

Zároveň jeden z našich špičkových konstruktérů chodí v pracovní době vyučovat na střední průmyslovou školu technické kreslení. Cílem je studentům předávat zkušenosti z praxe a poskytnout jim náhled toho, co je v práci čeká a na co je potřeba se připravit.

Přirozenou návazností je pak pokračování spolupráce s vysokými školami, kde společnost realizuje prostřednictvím svých odborníků z řad technologů přednášky tzv. Slévárenské miniakademie – vlastního propracovaného systému přednášek na témata slévárenství, technologie lití, metalurgie atp. Některé univerzity dokonce na základě realizovaných přednášek miniakademie upravily ve spolupráci s BENEŠ a LÁT své vlastní osnovy tak, že se Slévárenská miniakademie stala součástí jejich vlastních výukových programů.

V rámci spolupráce s vysokými školami, jako jsou ČVUT, TUL, VUT, UJEP a další, navrhuje BENEŠ a LÁT a.s. každoročně témata pro bakalářské a diplomové práce. Studenti technických oborů tak mohou při tvorbě svých závěrečných prací řešit reálné podněty z praxe a využívat odborníky z praxe, což jim výrazně pomáhá při dosahování kvalitních výstupů svých prací. Výuka mladých techniků je tak přímo propojena s praxí a uplatnitelnost ve strojírenských oborech včetně slévárenství se výrazně zjednodušila.

Vedení společnosti hodnotí přínos svých aktivit směřujících na školy všech stupňů velmi pozitivně. Spolupráce se školstvím je vnímána jako samozřejmá součást firemní kultury. Jednotliví pracovníci se zapojují do práce se studenty/absolventy a fungují často jako patroni při zaučování nebo konzultanti semestrálních či závěrečných prací studentů. 

Pozitivně vnímají spolupráci i samotné školy, protože jim vstřícnost a snaha o dobré a dlouhodobé partnerské vztahy dávají smysl.

(aktualizováno k 30. 11. 2019)

Autor: Martin Štainer