Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Zjednodušení a zefektivnění zaměstnávání cizinců ze třetích zemí – návrh legislativních řešení, která zjednodušují zaměstnávání cizinců - v kontextu německé právní úpravy schválené v červnu 2023 a platné slovenské právní úpravy

 • Studie se zaměřuje výhradně na právní úpravu aplikovatelnou ve vztahu k cizincům, kteří nejsou státními občany členského státu Evropské unie. Zahrnuje shrnutí současného stavu právní úpravy v České republice, identifikuje důvody, pro které je proces vyřizování příslušných povolení časově náročný a s ohledem na právní úpravu ve vybraných sousedních státech navrhuje možná řešení, která by vedla ke zjednodušení a zefektivnění celého procesu zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU v České republice. Původní část studie, která se zaměřovala pouze na zaměstnanecké karty byla významně rozšířena o část zabývající se pobytovými tituly určenými pro kvalifikované zaměstnance (modrá karta) a o další typy zvláštních povolení, kterými jsou mimořádná pracovní víza a vládní programy. Srovnávací studie pak obsahuje aktualizace současné právní úpravy ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.

Dopady nové právní úpravy dobrovolných pracovnělékařských prohlídek na zaměstnavatele (2023)

 • Jedná se o analýzu nové právní úpravy vyhlášky č. 79/2013 Sb. platné od 1.1.2023, která zavedla dobrovolnost periodických prohlídek v kategorii 1 a 2 nerizikové, a vyhodnocení souvislostí s ustanoveními ZP, která stanoví odpovědnost zaměstnavatele za to, že práci vykonává zaměstnanec zdravotně způsobilý včetně rešerše související judikatury vztahující se ke zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Analýza nové právní úpravy občanského soudního řízení a exekucí z pohledu zaměstnavatele (2022)

 • Zaměstnavatelé dlouhodobě upozorňují, že jim vzniká administrativní a finanční zátěž při provádění výkonu rozhodnutí a exekucí srážkami ze mzdy a rovněž si stěžují na problémy při komunikaci s exekutory (jak vyplynulo i z šetření realizovaném v předchozím projektu). Zaměstnanci s exekucemi jsou proto obtížněji uplatnitelní na trhu práce. Usilovali jsme dlouhodobě o změnu právní úpravy. Novela exekučního řádu a občanského řádu č. 286/2021 Sb. by měla některé problémy řešit. Cílem analýzy je popsat a zhodnotit, zda se situace zlepšila.

Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním na úrovni základních škol ve Středočeském kraji (2022)

 • Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionu je nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této analýzy je pak zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem je také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu.

Spolupráce podnikatelů a samosprávy v Pardubickém kraji - mikroregion Lanškrounska (2022)

 • Regionální analýza má za cíl přinést aktuální vhled do celkové situace v Pardubickém kraji (v obecnější rovině), primárně však ve vybraném mikroregionu Lanškrounska. Konkrétně by měla přinést informace o tom, jak tato spolupráci vznikala, jakým tématům a prioritám se věnuje, jak tato spolupráce probíhá v praxi, na jakých předpokladech stojí, jaké na sebe mají aktéři obou sektorů požadavky a očekávání, v čem spolupracují a čím se tato případná spolupráce vyznačuje, jaké přínosy má pro jednotlivé aktéry a potažmo pro region a v neposlední řadě také o tom, jak by se tato spolupráce měla dále rozvíjet k oboustranné spokojenosti a ve prospěch budoucího rozvoje regionu. Analýza bude mít informační přínos pro sociální partnery, zvláště pak pro města, obce a kraje, zaměstnavatele a instituce zaměřené na rozvoj regionu.

Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR - část SP ČR (2022) 

Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR - část ČMKOS (2022) 

 • Cílem analýzy bylo porozumět aktuálnímu vnímání obou subjektů (SP ČR a ČMKOS) ze strany vybraných cílových skupin (zaměstnanci, zástupci zaměstnavatelů) a získat informace a podklady potřebné pro přípravu nástrojů a opatření na zvýšení povědomí o obou organizacích u příslušných cílových skupin a následné zlepšení komunikace s těmito cílovými skupinami. Zároveň jsme využili výsledky obdobné analýzy v roce 2018 a porovnali jsme aktuální zjištění s rokem 2018. 

Vývoj přípravy a realizace návrhů digitální daně (2021) 

 • Tato studie se zabývá představením dosavadní obsáhlé diskuze související s problematikou digitálního zdanění (angl. DST – Digital Service Tax). V první řadě popisuje vývoj této debaty na úrovni EU, dále charakterizuje výčet různých jednostranných návrhů digitální daně a v neposlední řadě se zabývá také detailním představením dvoupilířového globálního daňového mechanismu OECD, včetně jeho předpokládaných dopadů.

Stav firemního sektoru v Plzeňském kraji z pohledu ekonomických ukazatelů (2021)

 • Analýza přináší pohled na strukturu firem v Plzeňském kraji z hlediska vlastnického podílu firem - tedy jak jsou procentuelně zastoupeny zahraniční a české firmy a v jakých zemích mají firmy vlastníka. Druhým aspektem, který je v analýze obsažen, je vliv a podíl sousedství kraje s BRD na obratu ve vybraných oborech činnosti (sousedící okresy). Klíčový ukazatel je statistika jak ovlivňuje sousední BRD jednotlivé okresy z pohledu ekonomických ukazatelů, zaměstnanosti. Poslední důležitý bod je zhodnocení Plzeňského kraje z ekonomického hlediska, zda je tento kraj nadále perspektivní pro investory, jaká jsou rizika podnikání v kraji apod.

Stav firemního sektoru v Jihočeském kraji z pohledu ekonomických ukazatelů (2021)

 • Analýza je zaměřena na to, jak vypadá struktura firem v Jihočeském regionu, struktura vlastnického podílu firem - tedy jak jsou procentuálně zastoupeny zahraniční a české firmy a v jakých zemích mají firmy vlastníka. Druhým aspektem, který je v této analýze obsažen, je vliv a podíl sousedství Jihočeského kraje s Rakouskem na obratu ve vybraných oborech činnosti Jihočeského kraje (sousedící okresy).Třetí důležitý bod je zhodnocení Jihočeského kraje z ekonomického hlediska, zda je tento kraj nadále perspektivní pro investory, jaká jsou rizika podnikání v kraji apod. Čtvrtý bod je zhodnocení propadu nejvíce zasažených odvětví ekonomiky v regionu v době před zahájením restrikcí v souvislosti s nemocí COVID – 19 a aktuálním stavem.

Stav firemního sektoru v Karlovarském kraji z pohledu ekonomických ukazatelů (2021)

 • Analýza je zaměřena na to, jak vypadá struktura firem v Karlovarském regionu, struktura vlastnického podílu firem - tedy jak jsou procentuálně zastoupeny zahraniční a české firmy a v jakých zemích mají firmy vlastníka. Druhým aspektem, který je v této analýze obsažen, je vliv a podíl sousedství Karlovarského kraje s Bavorskem na obratu ve vybraných oborech činnosti Karlovarského kraje (sousedící okresy).Třetí důležitý bod je zhodnocení Karlovarského kraje z ekonomického hlediska, zda je tento kraj nadále perspektivní pro investory, jaká jsou rizika podnikání v kraji apod. Čtvrtý bod je zhodnocení propadu nejvíce zasažených odvětví ekonomiky v regionu v době před zahájením restrikcí v souvislosti s nemocí COVID – 19 a aktuálním stavem.

Energetické úspory v průmyslu: Využití EPC metody pro průmyslové podniky - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina (2021) 

 • Analýza představuje energetické úspory formou příkladů dobré praxe, které jsou doplněny o možnost financování v rámci OP a ČMZRB a inspirující příklady ze zahraniční. Může firmám posloužit jako praktický návod pro využití podpůrných mechanismů k dosažení potřebných úspor energie.
  Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj nabízí příležitosti pro využití energetických úspor v průmyslu. Oba kraje mají v rámci místní ekonomiky zastoupeny různé sektory výrobního průmyslu (automotiv, hutnictví či potravinářství), které nabízí příležitosti pro zvyšování ekonomiky a tedy i konkurenceschopnosti výroby. Výběr těchto dvou krajů pak nabízí vzájemnou inspiraci - v Jihomoravském kraji již bylo realizováno několik EPC projektů, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe právě pro sousední region Vysočina. Pro oba regiony má posilování efektivity výroby s ohledem na snižování spotřeby klíčovou roli pro očekávaný nástup dekarbonizované energetiky, a tedy i zachování pracovních příležitostí.

Možnosti vybraných zahraničních trhů vhodných pro export českých produktů v oblasti nízkouhlíkových řešení s důrazem na cirkulární ekonomiku - Ústecký kraj (2021) 

 • Analýza přinese informace o strategických rozhodnutích vybraných států a aktuálních exportních příležitostech. Cílem je pomoci firmám usnadnit rozhodnutí, zda se na daná teritoria obchodně zaměřit. Součástí bude také analýza podpůrných programů ze strany České republiky: programy MPO, České exportní banky, EGAP, kanceláří CzechTrade či zastupitelských úřadů. Pro analýzu byl zvolen Ústecký kraj, který je charakteristický svou vysokou spotřebou uhlí v primární i konečné spotřebě a vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP kraje ve srovnání s průměrem ČR. Dekarbonizační technologie tak mají zásadní význam pro výzkum, vývoj, aplikaci v Ústeckém kraji a následný export.

Analýza využití distanční výuky v oblasti odborného vzdělávání během "koronavirové výuky 2020" (2020)

 • Analýza si vzala za cíl přispět ke zmapování tohoto výjimečného období školního roku 2019/2020 prezentací dat z rozsáhlého dotazníkového šetření „Výuka na dálku na SOŠ/SOU“, které společnost Kalibro Projekt, s.r.o. provedla on-line formou mezi 19. 6. a 8. 7. 2020.

Průmysl 4.0 a význam týmů s důrazem na interdisciplinární a mezigenerační spolupráci

 • Cílem analýzy je identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce, transferu zkušenosti a příslušným způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání. Konkrétními cíli bude formulování doporučení zaměřených na rozvoj interdisciplinárních týmů; podporu stability týmů spojenou s mezigenerační spoluprací; podporou toho, aby zaměstnanost členů týmu různých generací měla komplementární charakter, (tj. aby nedocházelo k nevhodně účelnému nahrazování starší generace generací mladší a naopak).

Analýza dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů

 • Cílem analýzy je zmapovat současný stav dopravní obslužnosti Ústeckého kraje s ohledem na potřeby zaměstnavatelů působících v regionu, předložit jim možné postupy při řešení situace a výstupy následně předložit zainteresovaným subjektům (kraj, obce a další dotčené instituce apod.) tak, aby reflektovaly aktuální potřeby firem a došlo k souladu ve vysledovaných kritických bodech.

Výzkum vývoje profesní orientace studentů (žáků) středních škol v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/2019

 • Znalost preferencí, očekávání a hodnocení ze strany mladých lidí (studentů) v oblasti profesního směřování. Získaná data poslouží pro lepší pochopení této důležité cílové skupiny, která vstupuje na trh práce. Přínos dat se může projevit i ve efektivnější změně nastavení přístupu (komunikace) k této skupině (především) ze strany zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí.

Analýza bariér vstupu žáků základních škol a osmiletých gymnázií do odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - regionální analýza (2018)

 • Cílem této analýzy bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol a osmiletých gymnázií tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde dané subjekty působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného regionu.

Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ v Jihočeském kraji - regionální analýza (2018)

 • Cílem analýz bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu. Pro analýzu byly zvoleny tři ekonomicky rozdílné kraje a to Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ v Karlovarském kraji - regionální analýza (2018)

 • Cílem analýz bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu. Pro analýzu byly zvoleny tři ekonomicky rozdílné kraje a to Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ v Kraji Vysočina - regionální analýza (2018)

 • Cílem analýz bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu. Pro analýzu byly zvoleny tři ekonomicky rozdílné kraje a to Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR - část SP ČR

Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR - část ČMKOS

 • Cílem analýzy bylo porozumět aktuálnímu vnímání obou subjektů (SP ČR a ČMKOS) ze strany vybraných cílových skupin (zaměstnanci, zástupci zaměstnavatelů) a získat informace a podklady potřebné pro přípravu nástrojů a opatření na zvýšení povědomí o obou organizacích u příslušných cílových skupin a následné zlepšení komunikace s těmito cílovými skupinami.

Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR - vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření (2018) - část 1

 • Systémové zabezpečení stability financování vodního hospodářství ČR odstraněním současné výrazné nerovnováhy při zajištění prostředků pro pokrytí činností podniků Povodí (dále též „PP“) v běžném provozu i s ohledem na narůstající náklady plynoucí z činností v reakci na klimatické podmínky, nové zákonné povinnosti či investice firem v rámci plnění energetických a environmentálních cílů ČR a EU (snížení spotřeby apod.).

Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR - vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření (2018) - část 2

 • Návrh mechanismu zabraňujícímu dalšímu neúměrnému zvyšování poplatků za odběr povrchové vody průmyslovým podnikům, který by vedl k dalšímu odlivu potenciálních nových potřebných investic či dokonce k zastavení výroby řady existujících provozů spojených s odběrem povrchové vody. Zachování konkurenceschopnosti českých podniků na jednotném evropském trhu zvyšuje pravděpodobnost zachování a rozšiřování výroby na území ČR a tím zachování / zvýšení příspěvků průmyslu k HDP a zaměstnanosti. Svaz průmyslu a dopravy ČR jako subjekt sdružující nejvýznamnější průmyslové podniky ze všech odvětví má v tomto procesu nezastupitelnou úlohu.

 Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Olomouckém kraji ve školním roce 2017/2018

 • Znalost preferencí, očekávání a hodnocení ze strany mladých lidí (studentů) v oblasti profesního směřování. Získaná data poslouží pro lepší pochopení této důležité cílové skupiny, která vstupuje na trh práce. Přínos dat se může projevit i ve efektivnější změně nastavení přístupu (komunikace) k této skupině (především) ze strany zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí.

Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školením roce 2017/2018

 • Mezi klíčové problémy Moravskoslezského kraje patří nesoulad mezi nabídkou práce a poptávkou studentů a jejich rodičů po konkrétních oborech studia a odchod talentů z regionu. To je důsledkem mnoha vlivů včetně např. přetrvávající negativní image průmyslu nebo nedostatečné úrovně kariérového poradenství ve školách. Společně se sociálními partnery v regionu připravuje Svaz průmyslu řadu opatření ke zlepšení situace na trhu práce, pro jejichž zacílení by měla být analýza oporou. Cílem analýzy je proto zjištění preferencí studentů posledních ročníků oborů středního studia v otázkách profesních plánů, očekávaného výdělku, preferovaného místa studia a místa výkonu zaměstnání, hodnocení škol.

Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ v Jihomoravském a Ústeckém kraji - regionální analýza (2018)

 • Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této analýzy bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik zřizovatelé základních škol využívají svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, aby odpovídalo potřebám daného města/regionu.

Komparativní analýza konta pracovní doby a obdobných flexibilních způsobů rozvržení pracovní doby s vybranými evropskými úpravami (2018)

 • Cílem analýzy bylo nalézt a popsat stejné či obdobné instituty českého konta pracovní doby v zahraničí. Šlo o obtížný úkol, jelikož institut konta pracovní doby má v zahraničí množství podob, a to i v rámci jednoho státu. I samotný pojem konto může být zavádějící, protože se v zahraničních právních předpisech neobjevuje – jsou používány termíny jako banky, schémata a anualizace pracovní doby.

Analýza úrovně mezd v ČR (2017)

 • Hlavním cílem této studie bylo poskytnout hodnověrné údaje o produktivitě práce, úrovni odměňování a vztahu mezi produktivitou práce a výší mezd v České republice v letech 1995-2014. Studie se dále věnovala problematice sociálních příspěvků zaměstnavatelů a jejich roli ve vztahu úrovně produktivity a výše mezd. Rovněž byl vztah produktivity práce a úrovně odměňování zasazen do širšího kontextu pomocí mezinárodního srovnání.

Ekonomická analýza environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro další postup (2013)

 • V rámci této analýzy byly kvantifikovány finanční dopady změn environmentální a energetické legislativy, včetně opatření v oblasti ochrany klimatu, integrované prevence (IPPC) či chemických látek (REACH) na jednotlivá průmyslová odvětví a dále vyhodnoceny dopady na konkurenceschopnost, ziskovost, zaměstnanost, cenovou hladinu, tvorbu hrubé přidané hodnoty a produkci těchto odvětví.

Ekonomický, sociální a kulturní význam sklářského a bižuterního průmyslu v ČR (2013)

 • Studie obsahuje historický vhled do vývoje odvětví. Na historický základ navazuje analýza současného stavu sklářského a bižuterního průmyslu v ČR nejprve z hlediska technického vymezení. Následně je vypracován ekonomický význam sledovaného průmyslu v letech 1990 až 2011. Nedílnou součástí je i primární výzkumné šetření zaměřené na očekávání dalšího vývoje sklářského a bižuterního průmyslu. Studie dále obsahuje průzkum stavu školství a vývoje výzkumných aktivit a výzkumných organizací sklářského a bižuterního průmyslu. Navazující témata „Postavení českého sklářského a bižuterního průmyslu vůči Evropě a světu" a „Perspektivy sklářského průmyslu v ČR" mají již syntetizující charakter včetně hodnocení a návrhů formou příkladů dobré praxe.
Jak je vnímána role SP ČR? (2013)

(soubor ke stažení má velikost 17 MB)

 • Analýza se zaměřuje na zjišťování vnímání role SP ČR u vybraných cílových skupin (podnikatelská sféra, odborná veřejnost, laická veřejnost, studenti technických a ekonomických fakult, zástupci státních institucí a média). Dále porovnává zkušeností zaměstnavatelských svazů v ČR a v Evropě s posilováním vlivu na vybrané skupiny a formuluje návrhy komunikační strategie, které by měly pomoci zvýšit povědomí o roli Svazu u jednotlivých cílových skupin.

Způsob využívání ICT technologií v českých podnicích s uvedením dopadu na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a trh práce (2013)

 • Studie byla zadána s cílem zahájit proces poznání vztahu ICT a konkurenceschopnosti firem, s cílem optimalizovat podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií tak, aby prostředky vynaložené nejen samotnými firmami, ale např. i státem, popř. EU, ve formě dotací, byly vynaloženy maximálně efektivně a cílevědomě.

 Zatížení podniků v souvislosti s uplatněním nového daňového řádu (2013)

 • Cílem analýzy bylo nejprve porovnání změn, které nový daňový řád přinesl a shrnutí zkušeností, které nová úprava praxi přinesla. Ty byly vyhodnocovány z několika hledisek. Tím prvním bylo zatížení, kterému jsou daňové subjekty v souvislosti s novou úpravou vystaveny. Analýza byla doplněna i o pohled ze strany finanční správy - to v zájmu potenciálního zkvalitňování vztahu daňový subjekt – správce daně.

Snižování administrativní zátěže podnikatelů - studie současného stavu (2013)

 • Studie se zaměřila na zhodnocení současné situace administrativní zátěže podnikatelů a jakým způsobem je k jejímu snižování přistupováno ze strany státních orgánů a vlády. Studie obsahuje také konkrétní doporučení pro snížení administrativní zátěže a návrhy opatření pro zamezení jejího nárůstu při přijímání nových právních předpisů.

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 (2012)

 • Předmětem této analýzy je zejména výčet změn provedených novelou zákona o veřejných zakázkách k 1.4.2012, popis právní úpravy, porovnání s předchozí právní úpravou a zhodnocení splnění proklamovaných cílů, které měly být novelou dosaženy (zlepšení transparentnosti a nestrannosti zadávacího řízení; omezení prostoru pro korupci ve veřejném sektoru; snížení administrativní zátěže podnikatelů; vytvoření prostoru pro kontrolu ze strany ÚOHS a interních auditorů; soulad s pravidly EU) a dále pak doporučení případných změn právní úpravy.

Analýza systémů sociálního dialogu (2012)

 • Analýza se zaměřuje na národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích.
 • Předmětem srovnání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripartitního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity.

Možnosti změn právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice (2012)

 • Analýza se zaměřuje na vyhodnocení současné právní úpravy institutu agenturního zaměstnávání v aplikační praxi v rámci ČR a její souladnosti s příslušnými mezinárodními dokumenty. Na základě takto provedeného vyhodnocení následně identifikuje omezení, která snižují možnosti většího využívání uvedeného institutu včetně možnosti změn právní úpravy agenturního zaměstnávání v ČR.

Analýza flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU (2012)

 • Studie analyzuje uplatňování a regulace flexibilních forem zaměstnání ve vybraných členských zemích EU a možnosti implementace přístupů jiných evropských zemí v prostředí ČR.

Ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj – ve faktech, datech a skutečnostech (2012)

 • Cílem studie je zhodnotit ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj. První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola je věnována prostorové diferenciaci největších podniků v kraji.

Reálný vliv ekonomické krize na výsledky činnosti podniků (2012)

 • Studie se zabývá dopady krize na podniky z mikro pohledu. Identifikuje skupinu podniků, které jsou zranitelné z pohledu nejen současné ekonomické krize, ale i v případě jiných problémů ekonomiky, které mohou nastat (např. rozpad Eurozóny, zpomalení růstu v Číně apod.) a zároveň ukazuje oblasti, které potřebují v období krize podporu.

Krize veřejných financí a její dopad na podnikání (2012)

 • Analýza se zabývá krizí veřejných financí a jejího dopadu na podnikání v širším kontextu. Vedle standardního pohledu na vysoké dluhy a deficity veřejných financí České republiky bere v potaz také zadlužení soukromého sektoru a úspory. Návrhy na řešení krize veřejných financí v ČR se ohlíží na několik podstatných faktorů od rozpočtových dopadů, dopadů na ekonomický růst, sociálních dopadů či dopadů na podnikání.

Analýza disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce České republiky (2012)

 • Analýza je zaměřená na rozbor stavu středního vzdělávání v ČR ve vztahu k potřebám trhu práce. Souhrnná analýza je přímo provázána s analýzami disparit zpracovaných na úrovni jednotlivých regionů NUTS II, resp. jednotlivých krajů, které se svým obsahem zaměřují na podrobný rozbor situace v těchto jednotlivých oblastech.

Prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR: současná situace, trendy a náměty ke zlepšení (2012)

 • Analýza detailně mapuje současnou situaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice. Na základě dotazníkového šetření mezi výzkumnými organizacemi a podniky pak formuluje doporučení a opatření pro zlepšení situace a prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR. Analýzu doplňují přílohy .

Vývoj minimálních mezd zaměstnanců (2012)

 • Předmětem analýzy je zpracování analýzy vývoje a působení minimální mzdy v ČR a jejích případných dopadů na trh práce a zaměstnanost v ČR podle jednotlivých odvětví.
 • Cílem této analýzy je získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně a podnikových kolektivních smluv, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.
 • První část anylýzy se zaměřuje porovnání povinné odvodové povinnosti OSVČ a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Druhá část pak mapuje situaci v jednotlivých krajích. Třetí část obsahuje závěry a doporučení.

Analýza subsidiárního použití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávních vztahů (2011)

 • Cílem analýzy subsidiární aplikace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je především z obecného pohledu posoudit možnosti a rámec působení občanskoprávních norem v pracovněprávních vztazích, upravovaných pracovněprávním kodexem, tedy zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Analýza praktických důsledků použití občanského zákoníku (2011)

 • Analýza praktických důsledků aplikace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  v pracovněprávních vztazích, upravených primárně zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů navazuje na Analýzu subsidiárního použití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávních vztahů.

Analýza vybraných průmyslových odvětví (2010)

 • Analýza přibližuje stav a možný budoucí vývoj průmyslu v ČR. Studie definuje faktory a podmínky, které určovaly dosavadní vývoj, a hlavně ty, které budou mít zásadní vliv na vývoj a výkonnost jednotlivých odvětví a průmysl jako celek. Téma je zpracováno v kontextu evropského a světového vývoje.

Analýza kolektivního vyjednávání (2010)

 • Analýza se zaměřila na získání komplexních informací o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně a podnikových kolektivních smluv, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování. Součástí analýzy je zmapování a vyhodnocení využitelnosti specifických institutů v oblasti kolektivního vyjednávání, a to rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně a tzv. skupinové kolektivní smlouvy.

Náklady práce v ČR a v EU po roce 2003 (2010)

 • Studie obsahuje analýzu úplných nákladů práce a váhy nákladů práce v ekonomice za ČR a země EU. Podrobněji se pak analýza zabývá vybranými odvětvími dle klasifikace OKEČ, resp. NACE (Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Stavebnictví, Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu, Ubytování a stravování, Doprava, skladování a spoje).
 • Analýza mapuje vyhodnocení dopadů nové právní úpravy nemocenského pojištění na zaměstnavatele.
 • Analýza je zaměřena na popis stávajícího stavu (např. rozdělení kompetencí v oblasti zahraničně-obchodní politiky mezi Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, důvody vzniku tohoto systému, pozitiva a negativa fungování tohoto systému); model fungování a prosazování ekonomické diplomacie ve vybraných evropských zemích a navržení modelu pro ČR.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit