Studie se zaměřuje výhradně na právní úpravu aplikovatelnou ve vztahu k cizincům, kteří nejsou státními občany členského státu Evropské unie. Zahrnuje shrnutí současného stavu právní úpravy v České republice, identifikuje důvody, pro které je proces vyřizování příslušných povolení časově náročný a s ohledem na právní úpravu ve vybraných sousedních státech navrhuje možná řešení, která by vedla ke zjednodušení a zefektivnění celého procesu zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU v České republice. Původní část studie, která se zaměřovala pouze na zaměstnanecké karty byla významně rozšířena o část zabývající se pobytovými tituly určenými pro kvalifikované zaměstnance (modrá karta) a o další typy zvláštních povolení, kterými jsou mimořádná pracovní víza a vládní programy. Srovnávací studie pak obsahuje aktualizace současné právní úpravy ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.