Jak již sám název napovídá, cílem analýzy je porozumět aktuálnímu vnímání obou sociálních partnerů (Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů) ze strany vybraných cílových skupin a získat informace, podklady a nástroje potřebné pro zvýšení povědomí o obou organizacích. Analýza pomůže veřejnosti pochopit důležitou a nezpochybnitelnou roli sociálního dialogu, zkvalitnit marketing obou organizací a přispěje k získávání nových členů do jejich řad.

Analýza navazuje na studii “Jak je vnímán SP ČR” zpracovanou v roce 2013 v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu. Tato studie se ovšem zaměřovala pouze na vnímání průmyslu a SP ČR a vnímání ČMKOS nezahrnovala.

ČLENĚNÍ ANALÝZY

Analýza je strukturovaná do dvou hlavních celků, kterými jsou obecná zjištění a zjištění o SP ČR/ČMKOS. Druhá část je dále členěna na otázky týkající se členství v organizaci, komunikaci, sociální dialog a doporučení.

Dotazování proběhlo v případě Svazu průmyslu a dopravy ČR v červenci a srpnu tohoto roku. Výzkum byl prováděn prostřednictvím strukturovaného dotazníků zaměřeného na zástupce členských (70 %) a nečlenských firem SP ČR (30 %). V případě Českomoravské konfederace odborových svazů byl prostřednictvím strukturovaného dotazníku vybrán reprezentativní vzorek populace ve věku 18 – 65 let, jež čítal lehce přes 2000 osob. Dotazování proběhlo v červnu 2018.

JAKÁ BYLA ZJIŠTĚNÍ?

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
 • Přestože 80 % firem zná některou instituci v ČR, která zastupuje zájmy průmyslu a průmyslových podniků, spontánně tak za ni označí SP ČR pouze 11 % z firem. Aktivita Svazu průmyslu by se dle firem měla zaměřovat především na podporu průmyslu, legislativní činnost a vzdělávání.
   „Pomohla by větší reklama, aby se dostal více do povědomí“.
 • S komunikací SP ČR je spokojeno 57 % těch, kteří jej znají. Většina z dotázaných by uvítala větší razantnost v komunikaci Svazu (87%). Ke zlepšení komunikace je potřeba předávat firmám aktuální novinky o dění, komunikovat jasné vize a cíle svazu navenek.
 • Tři čtvrtiny členů Svazu průmyslu a dopravy SP ČR hodnotí své členství jako výhodné. Jako jedny z největších výhod vidí členové v získávání aktuálních informací nebo v možnosti mluvit do legislativního procesu.
 • Pozitivním zjištěním je jistě to, že ¾ dotázaných již slyšelo pojem sociální dialog. Navíc si téměř všichni myslím, že sociální dialog je důležitý.

Analýza vnímání SP ČR zde.

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ
 • Více jak polovina populace zná Českomoravskou konfederaci odborových svazů (alespoň dle názvu). 8 z 10 Čechů si pak myslí, že je tato organizace potřebná. ČMKOS by se měla věnovat především mzdám a platům či obecné podpoře zaměstnanosti. Důležité je pak i téma BOZP.
   „Častěji komunikovat se zaměstnanci a zajímat se o jejich pracovní podmínky i v menších firmách.“
 • Polovina z dotázaných, kteří znají ČMKOS, je spokojena s její komunikací. Většina však uznává, že by měla být ČMKOS ve svých projevech a akcích razantnější.
 • Třetina populace někdy slyšela o pojmu „sociální dialog“. Naprostá většina ho pak považuje za důležitý. Bohužel 70 % lidí netuší, co jsou to tzv. sociální partneři.
 • Téměř jedna třetina lidí zná někoho, kdo je členem odborů. 85 % členů odborů hodnotí své členství v odborech jako výhodné. Jako největší výhody vidí členové zejména zastání a právní ochranu a pomoc.

Analýza vnímání ČMKOS zde.

-lhe-