Cílem analýzy subsidiární aplikace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je především z obecného pohledu posoudit možnosti a rámec působení občanskoprávních norem v pracovněprávních vztazích, upravovaných pracovněprávním kodexem, tedy zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.