Projekt Regiony v centru dění, který realizuje ČMKOS za vydatné podpory partnera projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR, se po téměř třech letech blíží ke svému konci. Proč jste se rozhodli projekt prodloužit oproti původnímu plánu do listopadu 2015?

Odpověď je jednoduchá, protože jsme chtěli a mohli. Obojí bylo stejně důležité. V průběhu projektu jsme vyhodnocovali, jaké aktivity pomáhají a jaký je o ně zájem. To nás přivedlo na myšlenku uskutečnit ještě 15 kulatých stolů oproti původnímu plánu, připravit elektronickou publikaci o age managementu a prodloužit období, kdy budeme zodpovídat dotazy v online poradně a poskytovat informační servis na stránkách www.SocialniDialog.cz a zorganizovat 4 další setkání zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni odvětví. Naskytla se nám příležitost prodloužit projekt ještě o 5 měsíců a zároveň se nám podařilo při realizaci projektu ušetřit finanční prostředky, které jsme na toto prodloužení mohli použít, byť s menším realizačním týmem a jen pro některé aktivity.

Nyní, když už je projekt v cílové rovince, je možné zhodnotit, zda naplnil svůj cíl a podpořil další rozvoj sociálního dialogu v regionech a v regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SP ČR? Podařilo se vám uskutečnit všechny naplánované aktivity a dosáhnout požadovaných indikátorů?

Sociální dialog je kontinuální proces, nese ovoce až po delší době a také dost záleží na způsobu jeho vedení. Proto je pro nás těžké kvantifikovat přínosy sociálního dialogu, jak po nás chce poskytovatel dotace. Při tom ale jen stěží něco zásadního změníme za 3 roky a není to stejné jako s postavením železniční trati, kde na konci máte o desítky kilometrů víc kolejí. Změny kvalitativní, které lze změřit jen velmi složitě, ty jsou pro mě zásadní. Takovou kvalitativní změnu vnímám jako určitou kultivaci prostředí pro diskusi a k té bezesporu došlo i díky projektovým aktivitám, ale hlavně ochotou jednat a domluvit se. A k tomu mimo jiné dodávám, ano, projekt naplnil své cíle. Hodnoty indikátorů, ke kterým jsme se zavázali, jsme dokonce překročili.

Co podle vás projekt přinesl cílové skupině, tedy členským firmám a odvětvovým svazům SP ČR? Dokážete odhadnout, co přinesl odborovým svazům ČMKOS?

Obzvláště cenné byly pro členskou základnu diskuse u kulatých stolů, pořádané našimi regionálními zastoupeními. Účastníci si tak mohli vzájemně předat odborné zkušenosti a informace s kolegy z jiných podniků. Pro odvětvové svazy vidím jednoznačný přínos v pravidelných setkáních zástupců odvětví za obě strany – odborovou a zaměstnavatelskou. Na těchto setkáních se řešila konkrétní problémová témata a obě strany, byť se často neshodly a ani shodnout nemohly vzhledem k rozdílným cílovým skupinám, dokázaly prezentovat svá stanoviska velmi profesionálně a to napomáhalo tomu, že diskuse byla velmi kultivovaná a vedená snahou se domluvit. Dále firmy opakovaně kvitovaly pracovně-právní poradnu na webu www.SocialniDialog.cz.

Domnívám se, že pro zástupce odborů, ať už těch z odborových svazů či přímo odborářů z podniků, to byla také důležitá setkání, příležitost rozšířit si povědomí o problémech, se kterými se potýkají zaměstnavatelé.

Během realizace projektu jste zajisté narazili na řadu menších či větších překážek. Která byla tou nejkomplikovanější a jak se s ní realizační tým vypořádal?

Jak už to tak bývá u projektů financovaných z evropských fondů, velkou překážkou se stala administrativa dovedená někdy až ad absurdum, především co se výkazů práce týče. Zavedli jsme proto několikastupňový kontrolní mechanismus, který by měl administrativním chybám maximálně zamezit.

Velkou výzvou pro nás byla realizace zadávacího řízení na zajištění veškerých akcí projektu, které se pro nás jako zadavatele po novelizaci zákona výrazně zkomplikovalo už jen hrozbami možných odvolání, která mohla zbrzdit či dokonce zastavit realizaci celého projektu. Naštěstí došlo jen ke zpoždění, které se nám v průběhu projektu podařilo dohnat a i následná kontrola neprokázala žádná pochybení při zadávání, což nás velmi potěšilo.

Se zadávacím řízením souvisí i další omezení, kdy vysoutěžíte na poměrně dlouhou dobu dodavatele, se kterým nemusíte být vždy spokojeni a vypovězení takové smlouvy je velmi obtížné a může ohrozit realizaci celého projektu za podmínek, ke kterým jste se zavázali. Heslem „Náš zákazník, náš pán” se bohužel někteří dodavatelé neřídili a tak jsme byli nuceni přistupovat na kompromisy a realizace takových akcí nebyla vždy snadná. Velké poděkování patří členům projektového týmu, kteří se navzdory všem komplikacím zasloužili nejen o úspěšnou realizaci všech akcí, ale i o překročení cílových hodnot počtu účastníků seminářů a podpořených osob.

Která z projektových aktivit se ukázala být tou nejúspěšnější nebo nezajímavější?

Nevím, jestli by se to dalo nazvat nejúspěšnější nebo nejzajímavější, ale rozhodně mě osobně velmi potěšilo spontánní skupinové rozhodnutí zástupců zaměstnavatelských a odborových svazů scházet se a jednat i po skončení projektu. Prostě proto, že jim to hodně přináší a vidí v tom smysl. Stal se z nich vlastně takový pracovní tým složený ze dvou táborů, z nichž každý má jiné cíle a přesto se chtějí a dokážou dohodnout. Tohle je reálný přínos projektu, který však nelze postihnout žádným monitorovacím indikátorem. Z ostatních aktivit bych dále uvedla již zmiňované diskuse u kulatých stolů a hojně navštěvovanou online poradnu webu www.SocialniDialog.cz.

Jak to bude s elektronickým bulletinem v budoucnu?

I v navazujícím projektu počítáme s čtvrtletní periodicitou elektronického bulletinu. Můžete se těšit, kromě nové grafické úpravy, na větší zaměření na závěry z tripartitních jednání na národní i krajské úrovni, posun v projednávání jednotlivých oblastí a prezentaci postojů jednotlivých stran sociálního dialogu.

A poslední otázka na závěr. Tento projekt co nevidět skončí, máte již představu, co bude následovat? Budete na projekt navazovat?

Ano, od nového roku navážeme novým projektem, opět ve spolupráci s ČMKOS. Těší mě, že můžeme pokračovat v aktivitách, které se osvědčily a mají přínos pro obě strany – jak pro nás jako organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance, tak pro naše členské základny. Co bychom díky tříletému projektu chtěli podpořit především, je zlepšení spolupráce a výměny informací mezi členskou základnou a svazem. Připomínky a návrhy v legislativním procesu nemůžeme připravovat bez zkušeností z firem a jejich zapojení do zpracování takových materiálů. Věřím, že se nám podaří více propojit jednotlivé úrovně sociálního dialogu – národní, odvětvovou a regionální. Chceme tak učinit na konkrétních tématech, právě na nich chceme ukázat smysl a přínos sociálního dialogu.

-lhe-